Możliwość logowania się do portalu e‑Rejestracja za pomocą profilu zaufanego.

A A+ A++

powrót 16/12/2021

Sza­now­ni Państwo,

Infor­mu­je­my, że od 16.12.2021 uru­cho­mi­li­śmy moż­li­wość logo­wa­nia i zakła­da­nia kont w por­ta­lu e‑Rejestracja za pomo­cą pro­fi­lu zaufa­ne­go (PZ).

Dzię­ki nowej funk­cjo­nal­no­ści skra­ca się pro­ce­du­ra zakła­da­nia kont w sys­te­mie e‑Rejestracja poprzez moż­li­wość ich auto­ma­tycz­ne­go potwier­dze­nia po zalo­go­wa­niu pro­fi­lem zaufa­nym. Nie trze­ba wobec powyż­sze­go potwier­dzać kon­ta na info­li­nii lub sta­cjo­nar­nie w Cen­tral­nej Rejestracji.

Dzię­ki inte­gra­cji por­ta­lu e‑Rejestracja z Kra­jo­wym Węzłem Toż­sa­mo­ści mają Pań­stwo moż­li­wość odzy­ska­nia zapo­mnia­ne­go hasła/uzyskanie dostę­pu do por­ta­lu e‑Rejestracja za pomo­cą pro­ce­du­ry odzy­ski­wa­nia hasła pro­fi­lu zaufa­ne­go — odzy­ski­wa­nie hasła dostęp­ne pod niniej­szym lin­kiem.

Wię­cej o pro­ce­du­rze zało­że­nia pro­fi­lu zaufa­ne­go pod niniej­szym lin­kiem.