Nowe funkcjonalności portalu eRejestracja

A A+ A++

powrót 30/04/2018

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my Pań­stwa o wdro­że­niu nowej, roz­bu­do­wa­nej wer­sji sys­te­mu eRejestracja.

 

W nowej wer­sji sys­te­mu poja­wi­ła się ocze­ki­wa­na przez pacjen­tów funkcjonalność

umoż­li­wia­ją­ca spraw­dze­nie ter­mi­nów wszyst­kich  zapla­no­wa­nych wizyt w Poradniach

nie­za­leż­nie od spo­so­bu zapi­sa­nia się przez pacjen­ta na wizytę

(inter­net, tele­fo­nicz­nie przez Call Cen­ter lub pod­czas oso­bi­stej wizy­ty na Cen­tral­nej Rejestracji)

 

Dodat­ko­wo, dla każ­dej z zapla­no­wa­nych wizyt (rów­nież dla tych nie umó­wio­nych przez internet)

pacjen­ci będą mogli zmie­nić wyzna­czo­ny ter­min wizy­ty lub ją odwołać.