Administracja

A A+ A++

 

CENTRALA

tel. 42 634 11 00

fax 42 678 55 23

ema­il: kontakt@zozmswlodz.pl

 

Dział Orga­ni­za­cji i Nadzoru

Kan­ce­la­ria tel. 42 634 12 62

 

Dział Zamó­wień Publicznych

tel. 42 634 12 70

 

Dział Doku­men­ta­cji i Sta­ty­sty­ki Medycznej

Peł­no­moc­nik ds. Praw Pacjenta

tel. 42 634 12 46

 

Dział Tech­nicz­no-Gospo­dar­czy

tel. 42 634 12 69 , 42 634 13 69

 

Sek­cja Informatyki

tel. 42 634 11 03

 

Sek­cja Zaopatrzenia

tel. 42 634 12 19

 

Sek­cja Tech­ni­ki Medycznej

tel. 42 634 12 39

 

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych

tel. 42 634 12 66 (kadry)

tel. 42 634 14 69 (pła­ce)

tel. 42 634 11 52 (kie­row­nik)

 

Dział Finan­so­wo-Księ­go­wy

Głów­ny Księgowy

tel. 42 634 15 81

Księ­go­wość

tel. 42 634 14 65