O nas

A A+ A++

Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdrowotnej

Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi

ul. Pół­noc­na 42, 91–425 Łódź

msw_F3

 

DSC_0221

Wej­ście od ul. Pół­noc­nej (scho­dy), naj­bli­żej do Cen­tral­nej Reje­stra­cji, moż­na dojść do Izby Przyjęć.

 

DSC00007-700x525

Wej­ście od ul. Dwer­nic­kie­go (scho­dy i win­da dla osób nie­peł­no­spraw­nych), naj­bli­żej na Oddzia­ły Szpi­tal­ne, moż­na dojść do Izby Przyjęć.

UWAGA:

Wjazd na teren Szpi­ta­la tyl­ko dla pojaz­dów uprzywilejowanych.

Ist­nie­je moż­li­wość wjaz­du z Pacjen­tem w cięż­kim sta­niem celem zgło­sze­nia się do Izby Przy­jęć.    W takim przy­pad­ku jed­nak nale­ży Pacjen­ta dopro­wa­dzić do Izby Przy­jęć, a następ­nie wyje­chać poza teren wewnętrz­ny Szpi­ta­la i pozo­sta­wić auto na zewnątrz.

Pro­si­my o wyro­zu­mia­łość Pacjen­tów w przed­mio­to­wej kwe­stii, ale wjazd do Izby Przy­jęć jest ogra­ni­czo­ny z uwa­gi na koniecz­ność zabez­pie­cze­nia peł­ne­go dostę­pu do wjaz­du dla kare­tek pogo­to­wia ratunkowego.