O nas Rozwój

A A+ A++

ETAPY ROZWOJU

 • otwar­cie nowo­cze­sne­go oddzia­łu szyb­kiej dia­gno­sty­ki – 2007 r.
 • otwar­cie nowo­cze­sne­go, kom­plek­so­wo wypo­sa­żo­ne­go Oddzia­łu Chi­rur­gii Naczy­nio­wej – 2008 r.
 • kom­plek­so­wa ter­mo­mo­der­ni­za­cja  – 2009 r.
 • kom­plek­so­wy remont Zakła­du Uspraw­nie­nia Lecz­ni­cze­go (wraz ze sprzę­tem medycz­nym umoż­li­wia­ją­cym prze­pro­wa­dza­nie zabie­gów z zakre­su hydro­te­ra­pii, krio­te­ra­pii                             i ultra­dź­wię­ków) – 2010 r.
 • moder­ni­za­cja dźwi­gów win­do­wych – 2010 r.
 • kom­plek­so­wy remont oraz cyfry­za­cja Zakła­du Radio­lo­gii – 2010 r.
 • spro­wa­dze­nie jako inwe­sty­cji zewnętrz­nej i otwar­cie pierw­szej w Łodzi oraz jed­nej z naj­no­wo­cze­śniej­szych w Pol­sce pra­cow­ni Pozy­tro­no­wej Tomo­gra­fii Emi­syj­nej PET-TK (meto­da wcze­sne­go wykry­wa­nia nowo­two­rów z dzie­dzi­ny medy­cy­ny nukle­ar­nej) – 2010 r.
 • kom­plek­so­wy remont Oddzia­łu Chi­rur­gii Onko­lo­gicz­nej i Rekon­struk­cyj­nej wraz z włą­cze­niem w jego struk­tu­rę Pod­od­dzia­łu Che­mio­te­ra­pii – 2012 r. (uro­czy­stość otwar­cia uświet­ni­ła wizy­ta Pierw­szej Damy RP Pani Anny Komorowskiej)
 • kom­plek­so­wy remont Oddzia­łu Cho­rób Wewnętrz­nych z Pod­od­dzia­łem Kar­dio­lo­gii (utwo­rze­nie w jego ramach nowo­cze­snej sali inten­syw­ne­go nad­zo­ru) – 2012r.
 • kom­plek­so­wy remont Oddzia­łu Ane­ste­zjo­lo­gii i Inten­syw­nej Tera­pii (dwu­krot­ne zwięk­sze­nie Oddzia­łu, 13 łóżek) – 2013 r.
 • kom­plek­so­wy remont Blo­ku Ope­ra­cyj­ne­go – 2013 r.
 • kom­plek­so­wy remont Oddzia­łu Chi­rur­gii Ura­zo­wo – Orto­pe­dycz­nej – 2014 r. (uro­czy­stość otwar­cia Oddzia­łu uświet­ni­ła obec­ność Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych Pana Bar­tło­mie­ja Sienkiewicza)
 • kom­plek­so­wy remont Oddzia­łów Gine­ko­lo­gicz­ne­go i Uro­lo­gicz­ne­go – 2014 r.
 • Prze­bu­do­wa Oddzia­łu Reha­bi­li­ta­cji i Laryn­go­lo­gii – 2014 r.
 • Moder­ni­za­cja Ste­ry­li­za­tor­nii – 2014 r.
 • Wymia­na cał­ko­wi­ta trans­por­tu – 2015 r.
 • kom­plek­so­wy remont Oddzia­łów Oto­la­ryn­go­lo­gicz­ne­go i Oku­li­stycz­ne­go – 2015 r.
 • ZOL „Przy­ja­zny Dom Senio­ra” – 2017 r.
 • otwar­cie nowo­cze­snej, hybry­do­wej sali ope­ra­cyj­nej — 2018 r.
 • Utwo­rze­nie Ośrod­ka Elek­tro­fi­zjo­lo­gii i Lecze­nia Cho­rób Ser­ca oraz Reha­bi­li­ta­cji Kar­dio­lo­gicz­nej w Oddzia­le Cho­rób Wewnętrz­nych i Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­le Kar­dio­lo­gii – 2019 r.
 • Utwo­rze­nie Sali Inten­syw­ne­go Nad­zo­ru Kar­dio­lo­gicz­ne­go – 2019 r.
 • Moder­ni­za­cja sie­ci wod­no-kana­li­za­cyj­nej zewnętrz­nej, dróg i oświe­tle­nia tere­nu SP ZOZ MSWiA w Łodzi – 2019 r.