O nas Standardy

A A+ A++

WDROŻONE STANDARDY

  • Wpro­wa­dzo­no sys­tem zarzą­dza­nia jako­ścią potwier­dzo­ny uzy­ska­niem Cer­ty­fi­ka­tu ISO 9001:2008, wpro­wa­dze­nie ISO14001:2004 i OHSAS 17001:2007,
  • Wdro­że­nie stan­dar­dów akre­dy­ta­cyj­nych – uzy­ska­na Akre­dy­ta­cja Mini­stra Zdrowia,
  • Wdro­żo­no „Szpi­tal bez bólu”.