O nas Unowocześnienia

A A+ A++

WPROWADZONE W OSTATNICH LATACH UNOWOCZEŚNIENIA I UDOGODNIENIA

 • Inno­wa­cje infor­ma­tycz­ne – ucy­fro­wie­nie Zakła­du Radio­lo­gii umoż­li­wia­ją­ce szyb­ką dia­gno­sty­kę poprzez bez­po­śred­ni pod­gląd obra­zów RTG na kom­pu­te­rze oraz dostęp wyni­ków badań przez wszyst­kie komór­ki medycz­ne Szpitala.
 • Inte­gra­cja w zakre­sie wysy­ła­nia zle­ceń badań radio­lo­gicz­nych do Zakła­du Radio­lo­gii i auto­ma­tycz­ne­go odbie­ra­nia wyni­ków wyko­na­nych badań przez komór­ki medycz­ne Szpitala.
 • Inte­gra­cja w zakre­sie wysy­ła­nia zle­ceń badań labo­ra­to­ryj­nych i mikro­bio­lo­gicz­nych do Zakła­du Dia­gno­sty­ki Labo­ra­to­ryj­nej i auto­ma­tycz­ne­go odbie­ra­nia wyni­ków wyko­na­nych badań przez komór­ki medycz­ne Szpitala.
 • Wpro­wa­dze­nie dostę­pu do bez­płat­ne­go WI-FI dla Pacjen­tów Szpi­ta­la na Oddzia­łach Szpitalnych.
 • Wpro­wa­dze­nie por­ta­lu e‑rejestracja umoż­li­wia­ją­ce­go wyzna­cze­nie ter­mi­nu wizy­ty w porad­niach spe­cja­li­stycz­nych za pomo­cą sie­ci Internet.
 • Wpro­wa­dze­nie por­ta­lu e‑rejestracja umoż­li­wia­ją­ce­go wyzna­cze­nie ter­mi­nu wizy­ty w Cen­trum Sto­ma­to­lo­gii za pomo­cą sie­ci Internet.
 • Wdro­że­nie auto­ma­ty­za­cji gospo­dar­ki leka­mi w Szpi­ta­lu w opar­ciu ety­kie­ty z koda­mi kre­sko­wy­mi i czyt­ni­ki kodów.
 • Wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści dru­ko­wa­nia ety­kiet z dany­mi pacjen­ta celem wyko­rzy­sta­nia na wysta­wia­ne recep­ty przez Leka­rzy POZ. Wdro­że­nie sys­te­mu ety­kiet z koda­mi na kar­ty Pacjen­tów POZ, umoż­li­wia­ją­cy­mi szyb­szą obsłu­gę Pacjenta.
 • Wpro­wa­dze­nie na czę­ści Oddzia­łów Szpi­tal­nych elek­tro­nicz­nej doku­men­ta­cji medycznej.
 • Wpro­wa­dze­nie sys­te­mu LIFENET SYSTEM (tele­ko­mu­ni­ka­cja ratunkowo-zawałowa).
 • Wpro­wa­dze­nie dia­gno­sty­ki za pomo­cą pozy­to­no­wej emi­syj­nej tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej – stwo­rzo­no w Szpi­ta­lu Pra­cow­nię PET.
 • Cał­ko­wi­cie wyre­mon­to­wa­no i uno­wo­cze­śnio­no infra­struk­tu­rę prak­tycz­nie całe­go Szpi­ta­la. Nasze oddzia­ły szpi­tal­ne i przy­chod­nie są nowo­cze­sne, jasne i przy­jem­ne dla Pacjen­ta, wypo­sa­żo­ne w nowy sprzęt i apa­ra­tu­rę medyczną.
 • Wpro­wa­dze­nie w Reje­stra­cji Cen­tral­nej elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu kolej­ko­we­go – usys­te­ma­ty­zo­wa­nie zasad i lep­sza orga­ni­za­cja Pacjen­tów ocze­ku­ją­cych na wyzna­cze­nie ter­mi­nów wizyt.
 • Wpro­wa­dze­nie infor­ma­tycz­ne­go sys­te­mu E‑WYNIKI, umoż­li­wia­ją­ce­go pod­gląd przez leka­rza w gabi­ne­cie wszyst­kich wyni­ków badań wyko­na­nych u dane­go Pacjen­ta. Sys­tem daje gwa­ran­cję dostę­pu do wyni­ków badań leka­rzo­wi, nawet w przy­pad­ku nie dostar­cze­nia ich przez Pacjenta.