Oddziały Izba Przyjęć

A A+ A++

 

 

Kierownik – mgr Irena Pawlak

tel. 42 634 12 30, 42 634 11 30

Zada­nia:

  • przyj­mo­wa­nie Pacjen­tów na lecze­nie szpi­tal­ne w try­bie pla­no­wym i ostrym
  • udzie­la­nie pomo­cy doraźnej
  • czu­wa­nie   nad   bez­pie­czeń­stwem   Pacjen­tów prze­by­wa­ją­cych w sali szyb­kiej diagnostyki
  • dzia­ła­nia medycz­ne w sta­nach zagro­że­nia życia
  • koor­dy­na­cja Zespo­łu Trans­por­tu Sanitarnego
  • koor­dy­no­wa­nie wewnątrz­sz­pi­tal­ne­go trans­por­tu Pacjentów
  • zabez­pie­cza­nie dzia­łań służb mun­du­ro­wych, imprez maso­wych, wizyt VIP-ów

GALERIA