Oddziały Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii, Pododdziałem Chorób Metabolicznych

A A+ A++

 

 

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii, Pododdziałem Chorób Metabolicznych

 

Ordynator i Naczelny Lekarz Szpitala — dr Barbara Zajączkowska — specjalista chorób wewnętrznych

tel. sekre­ta­riat 42 634 11 72

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 11 71

Oddział Cho­rób Wewnętrz­nych z Pod­od­dzia­łem Endo­kry­no­lo­gii, Pod­od­dzia­łem Cho­rób Meta­bo­licz­nych to wie­lo­spe­cja­li­stycz­na jed­nost­ka w SP ZOZ MSWiA zaj­mu­ją­ca się dia­gno­sty­ką i lecze­niem scho­rzeń z zakre­su cho­rób wewnętrz­nych, kar­dio­lo­gicz­nych, reu­ma­to­lo­gicz­nych oraz prze­wo­du pokar­mo­we­go. Ponad­to we współ­pra­cy z Porad­nią Endo­kry­no­lo­gicz­ną pro­wa­dzi­my dia­gno­sty­kę i lecze­nie nie­któ­rych cho­rób ukła­du dokrewnego.

Oddział posia­da nowo­cze­sną 7‑łóżkową Salę Inten­syw­ne­go Nad­zo­ru, wyposażoną
w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt słu­żą­cy do moni­to­ro­wa­nia i lecze­nia Pacjen­tów. Dys­po­nu­je­my rów­nież Pra­cow­nią Echo­kar­dio­gra­fii, Nie­in­wa­zyj­nej Dia­gno­sty­ki Kar­dio­lo­gicz­nej; współ­pra­cu­je­my z Pra­cow­nią Hemo­dy­na­mi­ki, Endo­sko­pii, Ultra­so­no­gra­fii, Radio­lo­gii oraz Rezo­nan­su Magnetycznego.

Nad sku­tecz­nym i bez­piecz­nym pro­ce­sem tera­peu­tycz­no-dia­gno­stycz­nym czu­wa zespół lekar­ski zło­żo­ny z kil­ku spe­cja­li­stów cho­rób wewnętrz­nych, kar­dio­lo­gów i leka­rzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w cho­ro­bach wewnętrz­nych, a tak­że wykwa­li­fi­ko­wa­ny zespół pie­lę­gniar­ski. Cią­głość lecze­nia naszych Pacjen­tów zapew­nio­na jest w przy­szpi­tal­nych porad­niach spe­cja­li­stycz­nych oraz POZ.

 

Zadania oddziału:

  • dia­gno­sty­ka i lecze­nie chorych;
  • pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji w zakre­sie cho­rób wewnętrz­nych na wyzna­czo­nych oddzia­łach szpitalnych;
  • pro­wa­dze­nie szko­leń dla per­so­ne­lu oddzia­łu i stażystów;
  • szko­le­nie leka­rzy oddzia­łu, leka­rzy sta­ży­stów i leka­rzy rezy­den­tów w dzie­dzi­nie cho­rób wewnętrz­nych według indy­wi­du­al­nych pro­gra­mów szkolenia;
  • pro­wa­dze­nie obser­wa­cji badaw­czej według pro­gra­mów prze­zna­czo­nych dla Oddzia­łu Cho­rób Wewnętrznych;
  • orzecz­nic­two lekar­skie dla Woje­wódz­kiej i Okrę­go­wej Komi­sji Lekar­skiej MSWiA.

 

W skład oddzia­łu wcho­dzą: Oddzia­łu Cho­rób Wewnętrz­nych, Pod­od­dział Endo­kry­no­lo­gii, Pod­od­dział Cho­rób Metabolicznych

GALERIA