Oddziały Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, Pododdziałem Endokrynologii i Samodzielnym Pododdziałem Kardiologii

A A+ A++

 

 

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Reumatologii, Pododdziałem Endokrynologii i Samodzielnym Pododdziałem Kardiologii

 

Ordynator i Naczelny Lekarz Szpitala — dr Barbara Zajączkowska — specjalista chorób wewnętrznych

tel. sekre­ta­riat 42 634 11 72

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 11 71

Oddział Cho­rób Wewnętrz­nych z Pod­od­dzia­łem Reu­ma­to­lo­gii, Pod­od­dzia­łem Endokrynologii
i Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­łem Kar­dio­lo­gii to wie­lo­spe­cja­li­stycz­na jed­nost­ka w SP ZOZ MSWiA zaj­mu­ją­ca się dia­gno­sty­ką i lecze­niem scho­rzeń z zakre­su cho­rób wewnętrz­nych, kar­dio­lo­gicz­nych, reu­ma­to­lo­gicz­nych oraz prze­wo­du pokar­mo­we­go. Ponad­to we współ­pra­cy z Porad­nią Endo­kry­no­lo­gicz­ną pro­wa­dzi­my dia­gno­sty­kę i lecze­nie nie­któ­rych cho­rób ukła­du dokrewnego.

Oddział posia­da nowo­cze­sną 7‑łóżkową Salę Inten­syw­ne­go Nad­zo­ru, wyposażoną
w spe­cja­li­stycz­ny sprzęt słu­żą­cy do moni­to­ro­wa­nia i lecze­nia Pacjen­tów. Dys­po­nu­je­my rów­nież Pra­cow­nią Echo­kar­dio­gra­fii, Nie­in­wa­zyj­nej Dia­gno­sty­ki Kar­dio­lo­gicz­nej; współ­pra­cu­je­my z Pra­cow­nią Hemo­dy­na­mi­ki, Endo­sko­pii, Ultra­so­no­gra­fii, Radio­lo­gii oraz Rezo­nan­su Magnetycznego.

Nad sku­tecz­nym i bez­piecz­nym pro­ce­sem tera­peu­tycz­no-dia­gno­stycz­nym czu­wa zespół lekar­ski zło­żo­ny z kil­ku spe­cja­li­stów cho­rób wewnętrz­nych, kar­dio­lo­gów i leka­rzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w cho­ro­bach wewnętrz­nych, a tak­że wykwa­li­fi­ko­wa­ny zespół pie­lę­gniar­ski. Cią­głość lecze­nia naszych Pacjen­tów zapew­nio­na jest w przy­szpi­tal­nych porad­niach spe­cja­li­stycz­nych oraz POZ.

Zada­nia oddziału:

 • Oddział Cho­rób Wewnętrz­nych z Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­łem Kar­dio­lo­gii, Pod­od­dzia­łem Reu­ma­to­lo­gii i Pod­od­dzia­łem Endo­kry­no­lo­gii, któ­rym kie­ru­je Kierownik: 
  • dia­gno­sty­ka i lecze­nie chorych;
  • pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji w zakre­sie cho­rób wewnętrz­nych na wyzna­czo­nych oddzia­łach szpitalnych;
  • wyko­ny­wa­nie zabie­gów dia­gno­stycz­no-lecz­ni­czych w obrę­bie naczyń wieńcowych;
  • wyko­ny­wa­nie na potrze­by pacjen­tów i porad­ni Zakła­du: zabie­gów abla­cji i implan­ta­cji roz­rusz­ni­ków, przy­łóż­ko­we­go USG ser­ca, prób wysił­ko­wych, hol­te­ra EKG, hol­te­ra ciśnie­nio­we­go, sty­mu­la­cji prze­zprze­ły­ko­wych, echo­kar­dio­gra­fii trans­ora­kal­nej i przezprzełykowej;
  • pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji inter­ni­stycz­no-kar­dio­lo­gicz­nych i wyko­ny­wa­nie badań  dia­gno­stycz­nych dla pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych;
  • pro­wa­dze­nie szko­leń dla per­so­ne­lu Oddzia­łu i stażystów;
  • szko­le­nie leka­rzy Oddzia­łu, leka­rzy sta­ży­stów i leka­rzy rezy­den­tów w dzie­dzi­nie cho­rób wewnętrz­nych i kar­dio­lo­gii oraz leka­rzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w innych dzie­dzi­nach medy­cy­ny – według indy­wi­du­al­nych pro­gra­mów szkolenia;
  • pro­wa­dze­nie obser­wa­cji badaw­czej według pro­gra­mów prze­zna­czo­nych dla Oddzia­łu Cho­rób Wewnętrz­nych z Pod­od­dzia­łem Kardiologii;
  • orzecz­nic­two lekar­skie dla Woje­wódz­kiej i Okrę­go­wej Komi­sji Lekar­skiej MSWiA.

   

  W skład Oddzia­łu wcho­dzą: Oddział Cho­rób Wewnętrz­nych z Pod­od­dzia­łem Endo­kry­no­lo­gii, Pod­od­dzia­łem Cho­rób Meta­bo­licz­nych i Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­łem Kardiologii.

GALERIA

 

Samodzielny Pododdział Kardiologii

Koordynator — dr Maria Laskowska — specjalista kardiolog

 tel. sekre­ta­riat 42 634 12 92

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 12 73

 • dia­gno­sty­ka i lecze­nie cho­rych kardiologicznych
 • wyko­ny­wa­nie zabie­gów dia­gno­stycz­no — lecz­ni­czych w obrę­bie naczyń wieńcowych
 • implan­ta­cje sztucz­nych roz­rusz­ni­ków ser­ca i kon­tro­li pozabiegowej
 • pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji kar­dio­lo­gicz­nych i wyko­ny­wa­nie badań dia­gno­stycz­nych dla Pacjen­tów innych oddzia­łów szpi­tal­nych i izby przyjęć;
 • pro­wa­dze­nie szko­leń dla per­so­ne­lu Oddziału.