Oddziały Oddział Okulistyczny

A A+ A++

 

 

Oddział Okulistyczny

Ordynator — dr n. med. Mariola Depczyńska

tel. sekretariat/dyżurka pie­lę­gnia­rek (42) 634–13-81

Zada­nia:

  • udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych z zakre­su oku­li­sty­ki ope­ra­cyj­nej, a w szczególności:

* ope­ra­cje zaćmy

* ope­ra­cje jaskry

* chi­rur­gia guzów spo­jów­ki, tęczów­ki, cia­ła rzęskowego

* chi­rur­gia mię­śni gałkoruchowych

  • udzie­la­nie świad­czeń zdro­wot­nych z zakre­su oku­li­sty­ki zacho­waw­czej w tym lecze­nie cho­rób powiek, oczo­do­łu, rogów­ki i twar­dów­ki, bło­ny naczy­nio­wej, jaskry
  • pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji dla pacjen­tów wszyst­kich oddzia­łów szpi­tal­nych i wybra­nych przy­pad­ków ambulatoryjnych

 

GALERIA