Oddziały Oddział Otolaryngologiczny

A A+ A++

Oddział Otolaryngologiczny

Ordynator — dr n. med. Jacek Schmidt

Tel. sekre­ta­riat: 42 63 41 381

Dyżur­ka pie­lę­gnia­rek: 42 63 41 444

 

 

Zada­nia:

Wyko­ny­wa­nie wszyst­kich oto­la­ryn­go­lo­gicz­nych pro­ce­dur zabie­go­wych i zachowawczych:

  • lecze­nie zabu­rzeń droż­no­ści nosa: endo­sko­pwe ope­ra­cje zatok przy­no­so­wych oraz inne mini­mal­nie inwa­zyj­ne zabie­gi doty­czą­ce m. in. prze­gro­dy nosa i mał­żo­win noso­wych (lecze­nia chi­rur­gicz­ne prze­wle­kłych zapa­leń zatok przy­no­so­wych, powi­kłań ostrych zapa­leń zatok przy­no­so­wych, poli­pów nosa, skrzy­wie­nia prze­gro­dy nosa i prze­ro­stu mał­żo­win noso­wych ) – zabie­gi wyko­ny­wa­ne z zasto­so­wa­niem naj­now­szych tech­no­lo­gii m.in. sha­ver, pla­zma argo­no­wa czy RFITT. 
  • dia­gno­sty­ka i lecze­nie chra­pa­nia oraz obtu­ra­cyj­nych bez­de­chów sen­nych – pla­no­wa­nie opty­mal­nej tera­pii na pod­sta­wie sta­nu kli­nicz­ne­go Pacjen­ta, wyni­ków badań obra­zo­wych (Tomo­gra­fia Kom­pu­te­ro­wa, Rezo­nans Magne­tycz­ny), wyni­ków bada­nia polisomnograficznego.
  • ope­ra­cje w zakre­sie gar­dła, usu­wa­nie zmian pato­lo­gicz­nych w obrę­bie gar­dła, ope­ra­cje endo­sko­po­we mig­dał­ka gar­dło­we­go i ope­ra­cje mig­dał­ków pod­nie­bien­nych z zasto­so­wa­niem pla­zmy argonowej.
  • chi­rur­gia i mikro­chi­rur­gia krta­ni – usu­wa­nie zmian nowo­two­ro­wych, prze­ro­sto­wych i prze­wle­kłych zmian zapal­nych krta­ni (fono­chi­rur­gia).
  • ope­ra­cje uszu oraz ope­ra­cje w zakre­sie gło­wy i szyi.
  • peł­na dia­gno­sty­ka i lecze­nie zabu­rzeń słu­chu o róż­nej etio­lo­gii oraz szu­mów usznych i zawro­tów głowy.
  • lecze­nie krwa­wień z gór­nych dróg odde­cho­wych oraz ambu­la­to­ryj­ne lecze­nie wszyst­kich scho­rzeń otolaryngologicznych.
  • kon­sul­ta­cje dla innych Oddzia­łów i Szpitala.

 

GALERIA