Oddziały Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

A A+ A++

 

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

Ordy­na­tor — dr n. med. Paweł Garncarek

 tel. sekre­ta­riat 42 634 13 27

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 11 28

Zada­nia:

       Wyko­ny­wa­nie pro­ce­dur w zakre­sie orto­pe­dii, a w szczególności:

 • allo­pla­sty­ki dużych sta­wów (bio­dro­wych, kola­no­wych, bar­ko­wych, śród­stop­no­pa­licz­ko­wych) pier­wot­ne i rewizyjne
 • artro­sko­pie sta­wów (kola­no­wy, sko­ko­wy, ramien­no – łopat­ko­wy) dia­gno­stycz­ne i ope­ra­cyj­ne z rekon­struk­cją struk­tur wewnątrz­sta­wo­wych   –   wię­za­deł, obrąb­ka, łąko­tek, chrząstki
 • zabie­gi korek­cyj­ne ukła­du kost­ne­go (oste­oto­mie)
 • lecze­nie powi­kłań zro­stu kost­ne­go (sta­wów rzekomych)
 • lecze­nie ope­ra­cyj­ne sta­tycz­nych zabu­rzeń stóp (palu­chy kośla­we, pal­ce młotowate)
 • wyko­rzy­sty­wa­nie kon­cen­tra­tu komó­rek płyt­ko­wych oraz komó­rek macie­rzy­stych szpi­ku w lecze­niu zabu­rzeń zro­stu, ubyt­ków chrzęst­no – kost­nych, ente­zo­pa­tiach, oste­oto­miach korekcyjnych
 • dia­gno­sty­ka scho­rzeń narzą­dów ruchu w warun­kach szpitala
 • lecze­nie i zaopa­try­wa­nie: ura­zów tka­nek mięk­kich, uszko­dzeń ścię­gien i apa­ra­tu toreb­ko­wo — wię­za­dło­we­go; zła­mań w obrę­bie koń­czyn gór­nych i dol­nych; zła­mań mied­ni­cy; zła­mań krę­go­słu­pa bez cech pora­żeń (lecze­nie zachowawcze)
 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie orto­pe­dii i trau­ma­to­lo­gii narzą­dów ruchu dla Pacjen­tów innych oddzia­łów szpitala
 • szko­le­nie rezy­den­tów i stażystów
 • orzecz­nic­two lekar­skie dla Woje­wódz­kiej i Okrę­go­wej Komi­sji Lekar­skiej MSW oraz Porad­ni Medy­cy­ny Pracy.
 • neu­ro­li­zy ner­wów obwodowych.
  Wyko­ny­wa­nie pro­ce­dur w zakre­sie rehabilitacji:
 • kom­plek­so­wa reha­bi­li­ta­cja cho­rych z dys­funk­cją narzą­du ruchu pocho­dze­nia ura­zo­we­go, zapal­ne­go, zwy­rod­nie­nio­we­go, cho­rych po uszko­dze­niach obwo­do­we­go i cen­tral­ne­go ukła­du ner­wo­we­go, po ampu­ta­cjach koń­czyn, allo­pla­sty­kach sta­wów bio­dro­wych i kola­no­wych, po zabie­gach rekon­struk­cji wię­za­deł, cho­rych z ostry­mi zespo­ła­mi bólo­wy­mi krę­go­słu­pa i po ope­ra­cjach neurochirurgicznych.

GALERIA