Oddziały Oddział Urologiczny

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

 

Oddział Urologiczny

Ordy­na­tor: dr Kon­rad Jer­sak  — chi­rurg spe­cja­li­sta uro­log FEBU

Star­si asystenci:

dr Andrzej Kac­przak — spe­cja­li­sta urolog

dr n. med. Jaro­sław Bobiń­ski — spe­cja­li­sta uro­log FEBU

Młod­si asystenci:

lek. Mate­usz Job­czyk — rezy­dent (w trak­cie specjalizacji)

Pie­lę­gniar­ka Oddzia­ło­wa: Agniesz­ka Pawlik

tel. sekre­ta­riat 42 634 13 93

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 15 20

Oddział Uro­lo­gii mie­ści się na trze­cim pię­trze Szpi­ta­la i dys­po­nu­je 14 łóż­ka­mi umiesz­czo­ny­mi w 4 salach cho­rych, wypo­sa­żo­nych w oddziel­ne węzły sani­tar­ne. Sale Pacjen­tów posia­da­ją insta­la­cję TV, są jasne i prze­stron­ne, o żywej kolo­ry­sty­ce.   Część zabie­go­wą Oddzia­łu sta­no­wi duża sala zabie­gow , na któ­rej wyko­nu­je się dia­gno­sty­kę endo­sko­po­wą, drob­ne zabie­gi endo­sko­pow, jak i zabie­gi wspo­ma­ga­ne ultra­so­no­gra­ficz­nie  posia­da­nym apa­ra­tem usg Toshi­ba (np: biop­sje ster­cza). W codzien­nej prak­ty­ce zaj­mu­je­my się całym pane­lem zabie­gów uro­lo­gicz­nych, poza zabie­ga­mi EWSL, kru­sze­nia kamie­nia fala­mi wytwa­rza­ny­mi poza­ustro­jo­wo. Więk­szość wyko­ny­wa­nych ope­ra­cji sta­no­wią zabie­gi ze wska­zań onko­lo­gicz­nych. Są one wyko­ny­wa­ne zarów­no na dro­dze ope­ra­cji otwar­tych, chi­rur­gicz­nych (np. wycię­cie ner­ki, pęche­rza moczo­weg , pro­sta­ty czy jądra), jak i lapa­ro­sko­po­wych oraz endo­sko­po­wych. W zakre­sie poza­on­ko­lo­gicz­nym wyko­nu­je­my cały sze­reg zabie­gów w prze­bie­gu kami­cy ukła­du moczo­we­go  (np. kru­sze­nie kamie­ni w moczo­wo­dach — URS-L- i pęche­rzu moczo­wym), endo­sko­po­we lecze­nie prze­ro­stu gru­czo­łu kro­ko­we­go (TURP, TUIP), jak i zwę­żeń cew­ki moczo­wej (ure­tro­to­mia). W codzien­nej prak­ty­ce pozo­sta­ją też drob­ne zabie­gi chi­rur­gicz­ne np. ope­ra­cje stu­lej­ki. Posia­da­my doświad­czo­ną kadrę pie­lę­gniar­ską, któ­ra dokła­da wszel­kich sta­rań, aby pobyt cho­rych w naszym Oddzia­le był jak naj­mniej dole­gli­wym i trau­ma­tycz­nym przeżyciem.
Oddział posia­da akre­dy­ta­cję CMKP do kształ­ce­nia adep­tów uro­lo­gii (1 miej­sce). Przy Oddzia­le funk­cjo­nu­je Porad­nia Uro­lo­gicz­na, w któ­rej wyko­ny­wa­ne są wszel­kie pro­ce­du­ry dia­gno­stycz­no-lecz­ni­cze (bada­nia labo­ra­to­ryj­ne, RTG, USG, Tomo­gra­fia Kom­pu­te­ro­wa, Rezo­nans Magne­tycz­ny) oraz kwa­li­fi­ka­cje do zabie­gów urologicznych.

Zada­nia oddziału:

 • lecze­nie cho­rób onko­lo­gicz­nych ukła­du moczo­wo-płcio­we­go męż­czyzn i kobiet;
 • lecze­nie kami­cy ukła­du moczowego;
 • zabie­gi z zakre­su uro­lo­gii onko­lo­gicz­nej na dro­dze lapa­ro­sko­po­wej jak i otwartej:
  — usu­nię­cie pęche­rza moczo­we­go (rady­kal­na cystek­to­mia) z odpro­wa­dze­niem moczu w posta­ci ure­te­ro­cu­ta­ne­osto­mii (wsz­cze­pie­nie moczo­wo­dów w skó­rę), odpro­wa­dze­niem moczu typu Bric­ke­ra (odpro­wa­dze­nie moczu w posta­ci wstaw­ki z jeli­ta cienkiego)
  — usu­nię­cie gru­czo­łu kro­ko­we­go (pro­sta­ty) wraz z pęche­rzy­ka­mi nasien­ny­mi i koń­ców­ka­mi nasie­nio­wo­dów (rady­kal­na prostatetkomia)
  — usu­nię­cie guza ner­ki (tumo­rek­to­mia – neph­ron spa­ring sur­ge­ry, usu­nię­cie guza z zacho­wa­niem pozo­sta­łej zdro­wej czę­ści nerki)
  — usu­nię­cie ner­ki (nefrek­to­mia)
  — usu­nię­cie ner­ki z moczo­wo­dem oraz roze­tą pęche­rza moczo­we­go (nefro­ure­te­rek­to­mia)
  — prze­zcew­ko­wa elek­tro­re­sek­cja guza pęche­rza moczo­we­go (TURBT – zabieg dia­gno­stycz­no-lecz­ni­czy przy pierw­szo­ra­zo­wym stwier­dze­niu guza w pęche­rzu moczo­wym oraz wyko­ny­wa­ny w przy­pad­ku nawrotu/wznowy guza w przy­pad­ku nie­na­cie­ka­nia war­stwy mię­śnio­wej właściwej)
  — usu­nię­cie czę­ścio­we oraz cał­ko­wi­te prącia,
  — pro­sto­wa­nia prącia,
  — usu­nię­cie jądra (hemi­ka­stra­cja).
 • zabie­gi w zakre­sie kami­cy moczo­wej dol­ne­go i gór­ne­go odcin­ka ukła­du moczowego:
  — kru­sze­nie zło­gów w pęche­rzu moczo­wym prze­zcew­ko­we (cysto­li­to­tryp­sja)
  — kru­sze­nie zło­gów w moczo­wo­dzie (URS-L)
  — kru­sze­nie zło­gów ner­ko­wych z dostę­pu przez cew­kę moczo­wą (RIRS)
  — kru­sze­nie zło­gów ner­ko­wych przez nakłu­cie prze­zskór­ne (microPCNL, PCNL)
 • inne zabie­gi uro­lo­gicz­ne, m. in.:
  — TURP (prze­zcew­ko­wa elek­tro­re­se­ke­cja gru­czo­la­ka stercza);
  — HoLB­NI (lase­ro­we nacię­cie szyi pęche­rza moczowego);
  — ureterotomia;
  — usu­nię­cie wod­nia­ka jądra,
  — pla­sty­ka prą­cia (obrze­za­nie w przy­pad­ku stu­lej­ki, krót­kie wędzidełko).
 • pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji uro­lo­gicz­nych dla pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych;
 • pro­wa­dze­nie szko­leń spe­cja­li­stycz­nych w zakre­sie uro­lo­gii dla leka­rzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w uro­lo­gii, chi­rur­gii i ginekologii.

GALERIA