Oddziały Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

A A+ A++

 

 

Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej

Ordy­na­tor: prof. dr hab. Zbi­gniew Jabłonowski

 

tel. sekre­ta­riat 42 634 13 93

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 15 20

Oddział Uro­lo­gii i Uro­lo­gii Onko­lo­gicz­nej mie­ści się na trze­cim pię­trze Szpi­ta­la i dys­po­nu­je 14 łóż­ka­mi umiesz­czo­ny­mi w 4 salach cho­rych, wypo­sa­żo­nych w oddziel­ne węzły sani­tar­ne. Sale Pacjen­tów posia­da­ją insta­la­cję TV, są jasne i prze­stron­ne, o żywej kolo­ry­sty­ce.   Część zabie­go­wą Oddzia­łu sta­no­wi duża sala zabie­gow , na któ­rej wyko­nu­je się dia­gno­sty­kę endo­sko­po­wą, drob­ne zabie­gi endo­sko­pow, jak i zabie­gi wspo­ma­ga­ne ultra­so­no­gra­ficz­nie  posia­da­nym apa­ra­tem usg Toshi­ba (np: biop­sje ster­cza). W codzien­nej prak­ty­ce zaj­mu­je­my się całym pane­lem zabie­gów uro­lo­gicz­nych, poza zabie­ga­mi EWSL, kru­sze­nia kamie­nia fala­mi wytwa­rza­ny­mi poza­ustro­jo­wo. Więk­szość wyko­ny­wa­nych ope­ra­cji sta­no­wią zabie­gi ze wska­zań onko­lo­gicz­nych. Są one wyko­ny­wa­ne zarów­no na dro­dze ope­ra­cji otwar­tych, chi­rur­gicz­nych (np. wycię­cie ner­ki, pęche­rza moczo­weg , pro­sta­ty czy jądra), jak i lapa­ro­sko­po­wych oraz endo­sko­po­wych. W zakre­sie poza­on­ko­lo­gicz­nym wyko­nu­je­my cały sze­reg zabie­gów w prze­bie­gu kami­cy ukła­du moczo­we­go  (np. kru­sze­nie kamie­ni w moczo­wo­dach — URS-L- i pęche­rzu moczo­wym), endo­sko­po­we lecze­nie prze­ro­stu gru­czo­łu kro­ko­we­go (TURP, TUIP), jak i zwę­żeń cew­ki moczo­wej (ure­tro­to­mia). W codzien­nej prak­ty­ce pozo­sta­ją też drob­ne zabie­gi chi­rur­gicz­ne np. ope­ra­cje stu­lej­ki. Posia­da­my doświad­czo­ną kadrę pie­lę­gniar­ską, któ­ra dokła­da wszel­kich sta­rań, aby pobyt cho­rych w naszym Oddzia­le był jak naj­mniej dole­gli­wym i trau­ma­tycz­nym przeżyciem.
Oddział posia­da akre­dy­ta­cję CMKP do kształ­ce­nia adep­tów uro­lo­gii (1 miej­sce). Przy Oddzia­le funk­cjo­nu­je Porad­nia Uro­lo­gicz­na, w któ­rej wyko­ny­wa­ne są wszel­kie pro­ce­du­ry dia­gno­stycz­no-lecz­ni­cze (bada­nia labo­ra­to­ryj­ne, RTG, USG, Tomo­gra­fia Kom­pu­te­ro­wa, Rezo­nans Magne­tycz­ny) oraz kwa­li­fi­ka­cje do zabie­gów urologicznych.

Zada­nia oddziału:

 • zabie­gi onko­lo­gicz­ne nerek : 
  • orga­no­osz­częd­ne (neph­ron spa­ring sur­ge­ry NSS ) usu­nię­cie guza z ner­ki (meto­dą lapa­ro­sko­po­wą lub kla­sycz­ną meto­dą chirurgiczną)
  • usu­nię­cia ner­ki z powo­du guza,
  • usu­nię­cie ner­ki z powo­du guza z czo­pem nowo­two­ro­wym w obrę­bie żyły ner­ko­wej, żyły głów­nej dolnej.
  • wycię­cie ner­ki wraz z całym moczo­wo­dem oraz roze­tą pęche­rza moczo­we­go, nefro­ure­te­rek­to­mia (meto­dą lapa­ro­sko­po­wą lub kla­sycz­ną meto­dą chirurgiczną)
  • embo­li­za­cja selek­tyw­na guza ner­ki lub embo­li­za­cja narzą­du (ner­ki wraz z guzem)
 • zabie­gi onko­lo­gicz­ne w obrę­bie gór­nych dróg moczowych : 
  • abla­cja lase­ro­wa guza mied­nicz­ki lub moczowodu
 • zabie­gi onko­lo­gicz­ne dol­nych dróg moczowych : 
  • prze­zcew­ko­wa elek­tro­re­sek­cja guza pęche­rza moczo­we­go TURbt (mono­po­lar­na lub bi-polarna)
  • czę­ścio­wa resek­cja pęche­rza moczowego
  • usu­nię­cie pęche­rza moczo­we­go (rady­kal­na cystek­to­mia) wraz z pro­sta­tą (u męż­czyzn) lub  narzą­dem rod­nym (u kobiet), z odpro­wa­dze­niem moczu w posta­ci ure­te­ro­cu­ta­ne­osto­mii (wsz­cze­pie­nie moczo­wo­dów w skó­rę), odpro­wa­dze­niem moczu typu Bric­ke­ra (odpro­wa­dze­nie moczu w posta­ci wstaw­ki z jeli­ta cien­kie­go), meto­dą lapa­ro­sko­po­wą lub kla­sycz­ną meto­dą chirurgiczną 
 • zabie­gi onko­lo­gicz­ne prostaty : 
  • usu­nię­cie gru­czo­łu kro­ko­we­go (pro­sta­ty) wraz z pęche­rzy­ka­mi nasien­ny­mi, rady­kal­na pro­sta­tek­to­mia (meto­dą lapa­ro­sko­po­wą lub kla­sycz­ną meto­dą chi­rur­gicz­ną), bez wycię­cia węzłów chłon­nych lub z peł­ną lim­fa­de­nek­to­mią miedniczną
 • zabie­gi onko­lo­gicz­ne w zakre­sie prą­cia oraz jąder : 
  • usu­nię­cie czę­ścio­we oraz cał­ko­wi­te prą­cia, z wycię­ciem regio­nal­nych węzłów chłonnych
  • usu­nię­cie jądra (hemi­ka­stra­cja).
 • lecze­nie kami­cy moczo­wej przy wyko­rzy­sta­niu lase­ra hol­mo­we­go, lub lito­tryp­sji ultradźwiękowej 
  • kru­sze­nie zło­gów ner­ko­wych z dostę­pu przez cew­kę moczo­wą (RIRS)
  • kru­sze­nie zło­gów ner­ko­wych przez nakłu­cie prze­zskór­ne (microPCNL, miniPCNL)
  • kru­sze­nie zło­gów w moczo­wo­dzie (URS‑L)
  • kru­sze­nie zło­gów w pęche­rzu moczo­wym prze­zcew­ko­we (cysto­li­to­tryp­sja)
 • lecze­nie obja­wów prze­szko­dy pod­pę­che­rzo­wej u mężczyzn 
  • TURP (prze­zcew­ko­wa elek­tro­re­se­ke­cja gru­czo­la­ka stercza);
  • enu­kle­acja gru­czo­la­ka ster­cza z dostę­pu lapa­ro­sko­po­we­go lub kla­sycz­ne­go zabie­gu chirurgicznego
  • prze­zcew­ko­we nacię­cie ( TUIP ) lub wycię­cie szyi pęche­rza moczowego
  • lase­ro­we nacię­cie szyi pęche­rza moczowego
  • endo­sko­po­we roz­cię­cie cew­ki moczo­wej (ure­tro­to­mia), w tym z uży­ciem lase­ra holmowego
 • ope­ra­cje pla­stycz­ne prze­pro­wa­dza­ne meto­dą laparoskopową 
  • pla­sty­ka zwę­że­nia mied­nicz­ko­wo – moczo­wo­do­we­go (meto­dą laparoskopową)
  • rein­plan­ta­cja moczo­wo­du z powo­du jego jatro­gen­ne­go uszko­dze­nia (meto­dą laparoskopową)
 • inne ope­ra­cje laparoskopowe: 
  • wycię­cie tor­bie­li nerki
  • uwol­nie­nie zro­stów okołonerkowych
  • uwol­nie­nie zro­stów okołomoczowodowych
  • ope­ra­cja żyla­ków powróz­ka nasien­ne­go w prze­bie­gu zabu­rzeń płod­no­ści u mężczyzn
  •  pla­sty­ka prze­pu­kli­ny pachwinowej
 • ope­ra­cja pla­stycz­ne w obrę­bie męskich narzą­dów płciowych: 
  • pla­sty­ka skrzy­wień prą­cia w prze­bie­gu cho­ro­by Peyronie
  • pla­sty­ka naplet­ka prą­cia (obrze­za­nie, pla­sty­ka krót­kie­go wędzidełka)
  • wycię­cie tor­bie­li nasiennej
  • ope­ra­cja wod­nia­ka jądra
  • biop­sja jądra. 
 • pozo­sta­łe zabiegi: 
  • biop­sja wie­lo­miej­sco­wa ster­cza (pro­sta­ty) pod kon­tro­lą TRUS
  • wytwa­rza­nie prze­tok ner­ko­wych meto­dą nakłu­cia pod kon­tro­lą USG
 • pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji uro­lo­gicz­nych dla pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych
 • pro­wa­dze­nie szko­leń spe­cja­li­stycz­nych w zakre­sie uro­lo­gii dla leka­rzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w uro­lo­gii, chi­rur­gii i ginekologii.

Pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji uro­lo­gicz­nych dla pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych

 

 

Pro­wa­dze­nie szko­leń spe­cja­li­stycz­nych w zakre­sie uro­lo­gii dla leka­rzy spe­cja­li­zu­ją­cych się w uro­lo­gii, chi­rur­gii i ginekologii.

GALERIA