Oddziały OIOM

A A+ A++

 

 

Oddział Intensywnej Terapii oraz Dział Anestezjologii

Koordynator – prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński

 

tel. sekre­ta­riat 42 634 12 35

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 11 75

Zada­nia:

  • pod­trzy­my­wa­nie   funk­cji   życio­wych   oraz   lecze­nie cho­rych w sta­nach zagro­że­nia życia
  • inwa­zyj­ne moni­to­ro­wa­nie oraz mecha­nicz­ne wspo­ma­ga­nie czyn­no­ści nie­wy­dol­nych narzą­dów lub układów
  • pro­wa­dze­nie zabie­gów resu­scy­ta­cyj­nych zarów­no w oddzia­le, jak i w Izbie Przyjęć
  • kla­sy­fi­ka­cja cho­rych w Izbie Przy­jęć i oddzia­łach szpi­tal­nych do ewen­tu­al­ne­go lecze­nia w OIT
  • kon­sul­ta­cje ane­ste­zjo­lo­gicz­ne dla Pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych
  • pro­wa­dze­nie obo­wią­zu­ją­cej dokumentacji
  • wyko­ny­wa­nie znie­czu­leń ogól­nych i prze­wo­do­wych do zabie­gów wyko­ny­wa­nych w try­bie ostrym i pla­no­wym z uwzględ­nie­niem przy­go­to­wa­nia do znie­czu­le­nia i bez­po­śred­niej opie­ki poznieczuleniowej
  • kon­sul­ta­cje ane­ste­zjo­lo­gicz­ne w zakre­sie lecze­nia bólu, zarów­no ostre­go, jak i przewlekłego
  • zakła­da­nie wkłuć cen­tral­nych i ZOP‑u.

GALERIA