Poradnia Medycyny Pracy

A A+ A++

PORADNIA MEDYCYNY PRACY wyko­nu­je badania:

 1. bada­nia pro­fi­lak­tycz­ne: wstęp­ne, okre­so­we, kontrolne 
  • pra­ca na wysokości
  • pra­ca przy maszy­nach w ruchu
  • pra­ca w hałasie
  • wóz­ki widło­we, aku­mu­la­to­ro­we, pomo­sto­we, elektryczne
  • osób nara­żo­nych na pro­mie­nio­wa­nie jonizujące,
 2. do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. kierowców/stermotorzystów i kan­dy­da­tów na kierowców/stermotorzystów
 4. instruktorów/egzaminatorów nauki jazdy
 5. do licen­cji pra­cow­ni­ka ochro­ny fizycznej
 6. do licen­cji pra­cow­ni­ka zabez­pie­cze­nia technicznego,
 7. osób ubie­ga­ją­cych się o zdol­ność do posia­da­nia bro­ni lub posia­da­ją­cych broń (bada­nie oku­li­stycz­ne – perymetryczne): 
  • ochro­na osobista
  • myśliw­ska
  • spor­to­wa
  • pneu­ma­tycz­na
  • gazo­wa
 8. osób pra­cu­ją­cych przy wytwa­rza­niu i obro­cie bronią,
 9. osób wyko­nu­ją­cych pra­ce podwodne,
 10. mary­na­rzy i kan­dy­da­tów do szko­ły morskiej,
 11. płe­two­nur­ków,
 12. psy­cho­log z upraw­nie­nia­mi do badania: 
  • kie­row­ców, ster­mo­to­rzy­stów, pojaz­dy służ­bo­we i uprzy­wi­le­jo­wa­ne w ruchu
  • pra­cow­ni­ków ochrony
  • osób ubie­ga­ją­cych się lub posia­da­ją­cych pozwo­le­nie na broń
  • instruktorów/egzaminatorów nauki jazdy

 

Spra­wo­wa­nie pro­fi­lak­tycz­nej opie­ki zdro­wot­nej nad pra­cu­ją­cy­mi, w szcze­gól­no­ści przez gro­ma­dze­nie, prze­cho­wy­wa­nie i prze­twa­rza­nie infor­ma­cji o nara­że­niu zawo­do­wym, ryzy­ku zawo­do­wym i sta­nie zdro­wia osób obję­tych pro­fi­lak­tycz­ną opie­ką zdrowotną.

 

Łatwa dostęp­ność do dia­gno­sty­ki medycz­nej i kon­sul­ta­cji spe­cja­li­stycz­nych (rów­nież bada­nia psychotechniczne).

BADANIA NA MIEJSCU  W CIĄGU JEDNEGO DNIA

kon­takt:        tel. 042 634 12 47        ema­il: pmp@zoz-mswia-lodz.pl

GALERIA