Poradnie Specjalistyczne

A A+ A++

Poradnie Specjalistyczne

 • Porad­nia Aler­go­lo­gicz­na dla Dzieci
 • Porad­nia Chi­rur­gii Naczyniowej
 • Porad­nia Chi­rur­gii Ogólnej
 • Porad­nia Onkologiczna
 • Porad­nia Chi­rur­gii Urazowo-Ortopedycznej
 • Porad­nia Dermatologiczna
 • Porad­nia Endokrynologiczna
 • Porad­nia Gastroenterologiczna
 • Porad­nia Ginekologiczna
 • Porad­nia Kardiologiczna
 • Porad­nia Otolaryngologiczna
 • Porad­nia Neurologiczna
 • Porad­nia Okulistyczna
 • Porad­nia Osteoporozy
 • Porad­nia Pulmonologiczna
 • Porad­nia Reumatologiczna
 • Porad­nia Urologiczna

W celu wyzna­cze­nia ter­mi­nu wizy­ty (na pod­sta­wie skie­ro­wa­nia od leka­rza pierw­sze­go kon­tak­tu – nie dot. gine­ko­lo­ga i onko­lo­ga) nale­ży skon­tak­to­wać się z Cen­tral­ną Rejestracją:

 • oso­bi­ście (lub oso­ba upo­waż­nio­na w zastęp­stwie Pacjenta)
 • tele­fo­nicz­nie: 42 634 12 25 (tele­fon Cen­tral­nej Rejestracji)
 • poprzez por­tal e‑Rejestracja (wybra­ne Poradnie)