Zakłady Diagnostyczne

A A+ A++

 

 • Zakład Radio­lo­gii
  • Pra­cow­nia Rent­ge­no­dia­gno­sty­ki Ogólnej
  • Pra­cow­nia Tomo­gra­fii Komputerowej
  • Pra­cow­nia Mammografii
 • Zakład Dia­gno­sty­ki Laboratoryjnej 
 • Zakład Pato­mor­fo­lo­gii
 • Pra­cow­nia Endoskopii
 • Samo­dziel­na Pra­cow­nia Hemodynamiki
 • Pra­cow­nia USG
 • Gabi­net USG serca
 • Pra­cow­nia Kon­tro­li Sty­mu­la­to­rów i Kar­dio­wer­te­rów – Sty­mu­la­to­rów Serca
 • Pra­cow­nia Dia­gno­sty­ki Ukła­du Krążenia
 • Gabi­net EKG, Holter

 

Na tere­nie Szpi­ta­la dodatkowo:

 • Pra­cow­nia Rezo­nan­su Magnetycznego
 • Pra­cow­nia Pozy­to­no­wej Tomo­gra­fii Kom­pu­te­ro­wej PET

 

Szcze­gó­ły doty­czą­ce badań dia­gno­stycz­nych w Zakład­ce DLA PACJENTA -> Diagnostyka