Ograniczamy obsługę kancelaryjną w ramach kontaktu bezpośredniego

A A+ A++

powrót 19/10/2020

W związ­ku z roz­sze­rze­niem listy powia­tów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do stre­fy czer­wo­nej, w tro­sce o Pań­stwa bez­pie­czeń­stwo, od 19 paź­dzier­ni­ka 2020 roku do odwo­ła­nia ogra­ni­cza­my obsłu­gę kan­ce­la­ryj­ną w ramach kon­tak­tu bez­po­śred­nie­go z SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Mogą Pań­stwo skon­tak­to­wać się z nami przez:

  • ePU­AP: /SP_ZOZ_MSW_LODZ/skrytka
  • fax: 42- 678 55 23
  • skrzyn­kę podaw­czą: do Pań­stwa dys­po­zy­cji przy­go­to­wa­li­śmy skrzyn­kę podaw­czą. Aby zosta­wić w niej pisma i doku­men­ty, nale­ży sko­rzy­stać z wej­ścia przy uli­cy Dwer­nic­kie­go. Wej­ście tyl­ko z zakry­ty­mi usta­mi i nosem.