ZMIANA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ PACJENTÓW

A A+ A++

powrót 26/03/2020

Sza­now­ni Państwo

W związ­ku z ogło­sze­niem przez Mini­stra Zdro­wia na obsza­rze Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej sta­nu epi­de­mii, w celu mini­ma­li­za­cji ryzy­ka trans­mi­sji zaka­że­nia COViD-19,w tro­sce o Pań­stwa bez­pie­czeń­stwo, SP ZOZ MSWiA w Łodzi doko­nał zmian orga­ni­za­cji przy­jęć, umoż­li­wia­ją­cych kon­ty­nu­ację udzie­la­nia świad­czeń za pomo­cą sys­te­mów teleinformatycznych.

Celem odby­cia tele­po­ra­dy w POZ  uprzej­mie pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny  pod nr. 42 634 11 24 lub e‑mailowy na adres: poz@zoz-mswia-lodz.pl

Celem odby­cia tele­po­ra­dy w porad­ni spe­cja­li­stycz­nej uprzej­mie pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny pod nr. 42 634 12 25 lub
e‑mailowy na adres: centralna.rejestracja@zoz-mswia-lodz.pl

W przy­pad­ku zaist­nie­nia sytu­acji wyma­ga­ją­cej udzie­le­nia pil­nej pomo­cy lekar­skiej pro­si­my o kon­takt pod nr. tel. 42 634 13 39
(dla POZ) i 42 634 15 87 (dla porad­ni specjalistycznych).

W przy­pad­ku obja­wów takich jak gorącz­ka, bóle mię­śnio­we, zmę­cze­nie, dusz­ność, trud­no­ści z oddy­cha­niem pro­szę przede wszyst­kim kie­ro­wać się instruk­cja­mi Mini­ster­stwa Zdro­wia i Głów­ne­go Inspek­to­ra­tu Sanitarnego.

Pro­si­my o wyro­zu­mia­łość i pra­gnie­my zapew­nić Pań­stwa, że robi­my wszyst­ko co w naszej mocy, by ta wyma­ga­ją­ca zaan­ga­żo­wa­nia wie­lu osób sytu­acja nie sta­no­wi­ła prze­szko­dy w dal­szym lecze­niu Pacjentów.