Ogłoszenie o wolnej powierzchni

A A+ A++

powrót 05/12/2017

                                                        Łódź, dnia 4 grud­nia 2017

 

                                                

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

           

 

Uprzej­mie infor­mu­je­my o moż­li­wo­ści wyna­ję­cia powierzch­ni pod dzia­łal­ność gospo­dar­czą na tere­nie SP ZOZ MSWiA w Łodzi. Pomiesz­cze­nie liczy 8,36 m², znaj­du­je się w holu głów­nym Szpi­ta­la vis a vis Porad­ni Chi­rur­gii Ogól­nej. Pisem­ne ofer­ty uwzględ­nia­ją­ce for­mę współ­pra­cy (opis dzia­łal­no­ści jaką chcie­li­by Pań­stwo pro­wa­dzić na tere­nie szpi­ta­la, z wyłą­cze­niem sprze­da­ży alko­ho­lu i wyro­bów tyto­nio­wych oraz dzia­łal­no­ści już w szpi­ta­lu reali­zo­wa­nych) pro­si­my kie­ro­wać do Kan­ce­la­rii Szpitala.

 

Odpo­wie­dzi na ewen­tu­al­ne pyta­nia doty­czą­ce naj­mu udzie­li­my Pań­stwu pod nume­rem tele­fo­nu 42 63 41 234.