Oddział Chemioterapii

A A+ A++

Oddział Chemioterapii

Kie­ru­ją­cy Oddzia­łem dr Maja Lisik-Habib

 

tel. sekre­ta­riat 42 634 14 88

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 11 97

tel. pokój lekar­ski 42 634 11 11

 

 

Oddział Che­mio­te­ra­pii pro­wa­dzi  są wszyst­kie rodza­je lecze­nia prze­ciw­no­wo­two­ro­we­go: che­mio­te­ra­pia, immu­no­te­ra­pia, celo­wa­ne lecze­nie mole­ku­lar­ne, hormonoterapia.

 

 • pro­wa­dze­nie lecze­nia sys­te­mo­we­go litych nowo­two­rów zło­śli­wych w tym: 
  • che­mio­te­ra­pii
  • lecze­nia celowanego
  • immu­no­te­ra­pii
 • reali­za­cja lecze­nia w dwóch trybach: 
  • che­mio­te­ra­pii jednodniowej
  • che­mio­te­ra­pii w warun­kach hospitalizacji
 • wyko­ny­wa­nie pro­ce­dur lecz­ni­czych w zakre­sie chemioterapii: 
  • wstęp­nej (przed­ope­ra­cyj­nej, neoadjuwantowej),
  • uzu­peł­nia­ją­cej (po rady­kal­nym lecze­niu ope­ra­cyj­nym, adjuwantowej),
  • palia­tyw­nej (w cho­ro­bie nowo­two­ro­wej prze­rzu­to­wej) we wszyst­kich liniach leczenia
 • lecze­nie wspo­ma­ga­ją­ce w trak­cie lecze­nia onkologicznego
 • reali­za­cja Pro­gra­mów Leko­wych NFZ: 
  • lecze­nie raka piersi
  • lecze­nie zaawan­so­wa­ne­go raka jeli­ta grubego
  • lecze­nie opor­ne­go na kastra­cję raka gru­czo­łu krokowego
  • lecze­nie raka nerki
  • lecze­nie pacjen­tów z prze­rzu­to­wym gru­czo­la­kiem trzustki
  • lecze­nie zaawan­so­wa­ne­go raka jajnika
  • lecze­nie czer­nia­ka skó­ry i błon śluzowych
  • lecze­nie raka wątrobowokomórkowego
  • lecze­nie nowo­two­rów pod­ście­li­ska prze­wo­du pokar­mo­we­go (GIST);

 

 • kon­sul­ta­cje w zakre­sie onko­lo­gii dla pacjen­tów innych oddzia­łów szpitalnych.
 • współ­pra­ca z inny­mi oddzia­ła­mi szpi­tal­ny­mi w zakre­sie lecze­nia nowo­two­rów( chi­rur­gia ogól­na, chi­rur­gia onko­lo­gicz­na, gine­ko­lo­gia, orto­pe­dia, oku­li­sty­ka, uro­lo­gia, interna).
 • pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej i infor­ma­cyj­nej na temat pro­fi­lak­ty­ki i lecze­nia nowo­two­rów, a tak­że opie­ki nad pacjen­ta­mi po leczeniu.
 • lecze­nie w ramach ratun­ko­we­go dostę­pu do tech­no­lo­gii medycznych.
 • pro­wa­dze­nie badań klinicznych.

Pro­gra­my lekowe

Nasza misja

Onko­lo­gia

Dia­gno­sty­ka

Bre­ast Can­cer Unit

Nowo­two­ry skóry