Samodzielny Pododdział Chemioterapii

A A+ A++

Kie­ru­ją­cy Pod­od­dzia­łem dr Maja Lisik-Habib

Asy­sten­ci dr Ani­ka Pękala

                 dr Joan­na Kubicka-Wołkowska

Pie­lę­gniar­ka Oddzia­ło­wa mgr Iwo­na Majchrowska

 

tel. sekre­ta­riat 42 634 14 88

tel. dyżur­ka pie­lę­gnia­rek 42 634 11 97

tel. pokój lekar­ski 42 634 11 11

 

 

W Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­le Che­mio­te­ra­pii  pro­wa­dzo­ne  są wszyst­kie rodza­je lecze­nia prze­ciw­no­wo­two­ro­we­go: che­mio­te­ra­pia, immu­no­te­ra­pia, celo­wa­ne lecze­nie mole­ku­lar­ne, hormonoterapia.

 

Wyko­ny­wa­nie są pro­ce­du­ry lecz­ni­cze w zakre­sie chemioterapii

  • wstęp­nej (przed­ope­ra­cyj­nej, neoadiuwanowej)
  • uzu­peł­nia­ją­cej (po rady­kal­nym lecze­niu ope­ra­cyj­nym, adiuwantowej)
  • palia­tyw­nej (w cho­ro­bie nowo­two­ro­wej prze­rzu­to­wej) we wszyst­kich liniach leczenia

 

Pro­wa­dzi­my lecze­nie  w ramach:

  • che­mio­te­ra­pii jed­no­dnio­wej (pacjent po poda­niu che­mio­te­ra­pii wra­ca tego same­go dnia do domu)
  • che­mio­te­ra­pii w warun­kach hospitalizacji
  • pro­gra­mów leko­wych NFZ  (lecze­nie w ramach pro­gra­mów leko­wych NFZ odby­wa się z zasto­so­wa­niem inno­wa­cyj­nych, kosz­tow­nych sub­stan­cji czynnych)

Pro­gra­my lekowe

Nasza misja

Onko­lo­gia

Dia­gno­sty­ka

Bre­ast Can­cer Unit

Nowo­two­ry skóry