Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

A A+ A++

powrót 04/12/2020

Szanowni Państwo,

Oso­cze może zostać pobra­ne od osób, które:

 

 • speł­nia­ją pod­sta­wo­we kry­te­ria kwa­li­fi­ka­cji dla daw­ców krwi okre­ślo­ne w Roz­po­rzą­dze­niu Mini­stra Zdro­wia z dnia 11 wrze­śnia 2017r. w spra­wie warun­ków pobie­ra­nia krwi od kan­dy­da­tów na daw­ców krwi i daw­ców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741) – z infor­ma­cja­mi o wyma­ga­niach i przeciwwskazaniach
  do odda­wa­nia krwi  umiesz­czo­ne są rów­nież na stro­nie RCKIK  w Łodzi http://www.krwiodawstwo.pl/26/jak-zostac-krwiodawca
 • prze­cho­ro­wa­ły COVID-19, bądź prze­szły bez­ob­ja­wo­we zaka­że­nie wiru­sem SARS-CoV‑2 (potwier­dzo­ne testa­mi, bądź wpi­sem w apli­ka­cji gabinet.gov.pl), zosta­ły uzna­ne za wyle­czo­ne i czu­ją się zdro­we, czy­li minę­ło co naj­mniej 14 dni od zakoń­cze­nia izolacji;
 • są w wie­ku 18–65 lat;
 • u osób, któ­re mia­ły w prze­szło­ści wyko­na­ną trans­fu­zję skład­ni­ków krwi oraz kobiet po prze­by­tej ciąży
  w wywia­dzie, wyma­ga­ne będą dodat­ko­we bada­nia, któ­rych wyko­na­nie zapew­nia RCKIK w Łodzi, zanim zosta­nie pobra­ne osocze;
 • pobie­ra­nie oso­cza od ozdro­wień­ców lub pró­bek na ww. bada­nia doty­czą­ce osób z trans­fu­zją lub ciążą
  w wywia­dzie odby­wa się po wcze­śniej­szym bez­po­śred­nim kon­tak­cie tele­fo­nicz­nym z RCKIK w Łodzi. Nume­ry tele­fo­nu pod któ­ry­mi są udzie­la­ne szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się poniżej:
 • 42 61 61 450
 • 609 255 599
 • nie są wyma­ga­ne jakie­kol­wiek dodat­ko­we bada­nia wyko­ny­wa­ne indy­wi­du­al­nie przez daw­cę. Nie­zbęd­ne bada­nia dla daw­ców zapew­nio­ne są przez publicz­ną służ­bę krwi.

 

Jak i gdzie pobierane jest osocze?

 

 • Oso­cze pobie­ra­ne jest meto­dą pla­zma­fe­re­zy. Pod­czas pla­zma­fe­re­zy pobie­ra­na jest krew, któ­ra roz­dzie­la­na jest auto­ma­tycz­nie na oso­cze i pozo­sta­łe skład­ni­ki, któ­re są prze­ta­cza­ne z powro­tem do tej samej żyły pod­czas trwa­nia plazmaferezy.
 • Pobie­ra­nie oso­cza nie boli, jest cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne i trwa od 30 do 40 minut. Jed­no­ra­zo­wo pobie­ra­ne jest ok. 600 — 650 ml oso­cza. W ten spo­sób moż­na uzy­skać przy­naj­mniej 3 jed­nost­ki (daw­ki) osocza.
 • Na tere­nie woje­wódz­twa łódz­kie­go oso­cze meto­dą pla­zma­fe­re­zy moż­na oddać:
 • w Regio­nal­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Łodzi, ul. Fran­cisz­kań­ska 17/25
 • w Punk­cie Pobrań w Kut­nie, ul. Kościusz­ki 52 po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu tele­fo­nicz­nym (24) 254 85 29 lub 667 953 965.
 • w Punk­cie Pobrań w Radom­sku, ul. Jagiel­loń­ska 36, tel. 669 007 066. 
  • Infor­ma­cje o miej­scach pobrań oso­cza są aktu­ali­zo­wa­ne na bie­żą­co na stro­nie RCKiK w Łodzi krwiodawstwo.pl

 

Co dalej dzieje się z osoczem i jak działa terapia osoczem?

 

 • pobra­ne oso­cze jest pod­da­wa­ne pro­ce­du­rze inak­ty­wa­cji (reduk­cji pato­ge­nów), dzie­lo­ne na dawki
  o obję­to­ści 100–250 ml i zamrażane.
 • W zależ­no­ści od zawar­to­ści w oso­czu prze­ciw­ciał, neu­tra­li­zu­ją­cych wiru­sa, cho­rym na COVID-19 prze­ta­cza się 200–400 ml oso­cza, zgod­ne­go gru­po­wo w ukła­dzie ABO.
 • Zawar­te w oso­czu prze­ciw­cia­ła neu­tra­li­zu­ją­ce wiru­sa SARS-CoV‑2 po prze­to­cze­niu eli­mi­nu­ją go
  z orga­ni­zmu pacjen­ta z aktyw­nym zaka­że­niem. Cho­rzy czę­sto nie są w sta­nie wytwo­rzyć wła­snych prze­ciw­ciał lub wytwa­rza­ją je zbyt wol­no (nie­współ­mier­nie do roz­wo­ju zaka­że­nia). Poda­nie goto­wych prze­ciw­ciał może przy­spie­szyć  pro­ce­sy obron­ne i pozwo­lić  sku­tecz­niej wal­czyć z koronawirusem.
 • Tera­pia oso­czem rekon­wa­le­scen­tów była już wcze­śniej sto­so­wa­na wie­lo­krot­nie przy zaka­że­niach wiru­sem EBOLA, koro­na­wi­ru­sem SARS (SARS-CoV), wiru­sem gry­py A (H1N1) oraz wiru­sem „pta­siej” gry­py A (H5N1). To jed­na z naj­sku­tecz­niej­szych tera­pii przy zaka­że­niach wirusowych.