Powierzchnie użytkowe do wynajęcia

A A+ A++

powrót 26/04/2017

SP ZOZ MSWiA w Łodzi, 91–425 Łódź, ul. Pół­noc­na 42 posia­da do wyna­ję­cia wol­ne powierzch­nie użyt­ko­we — budyn­ku „KUCHNIA” o łącz­nej powierzch­ni 426,00 m².

Pre­fe­ro­wa­na dzia­łal­ność – świad­cze­nie usług gastronomicznych.

Zain­te­re­so­wa­ne oso­by pro­si­my o skła­da­nie ofert do 31.05.2017r. w Kan­ce­la­rii Szpi­ta­la przy uli­cy Pół­noc­nej 42 w godzi­nach 8–15.30. Dodat­ko­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać pod nume­rem tele­fo­nu 42–6341234. SP ZOZ MSWiA w Łodzi zastrze­ga sobie pra­wo do odwo­ła­nia ogło­sze­nia bez poda­nia przy­czy­ny oraz do prze­su­nię­cia ter­mi­nów skła­da­nia ofert.