POZ

A A+ A++

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

 

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Zapra­sza­my do zapi­sa­nia się do naszej Porad­ni POZ.

Do wybo­ru 6 leka­rzy spe­cja­li­stów medy­cy­ny rodzinnej.

Nasi leka­rze przyj­mu­ją w róż­nych dniach i godzi­nach, tak by każ­dy nasz Pacjent mógł zna­leźć dogod­ny dla sie­bie ter­min wizyty.

Zapi­su­jąc się do nasze­go POZ zysku­jesz korzy­ści w postaci:

Labo­ra­to­rium, EKG, RTG, TK, Mam­mo­gra­fia, Rezo­nans Magne­tycz­ny, Leka­rze Spe­cja­li­ści, a w razie potrze­by Oddzia­ły Szpi­tal­ne – peł­na dia­gno­sty­ka w jed­nym miejscu!

 

Reje­stra­cja POZ

Tel. 42 634 11 24

Dni i godziny przyjęć lekarzy POZ:

dr Kry­sty­na Cichow­ska – Koor­dy­na­tor POZ

pon 13:00–18:00

wt 08:00–14:00

śr wizy­ty domowe

czw 08:00–14:00

pt zmien­nie

dr Jolan­ta Szewczyk 

pon 08:00–14:00

wt wizy­ty domowe

śr 08:00–14:00

czw 13:00–18:00

pt zmien­nie

dr Krzysz­tof Gajder

pon 13:00–18:00 lub wizy­ty domowe

wt 08:00–14:00

śr 13:00–18:00

czw 08:00–14:00

pt zmien­nie

dr Roma­na Czekalska

pon 13:00–18:00

wt 13:00–18:00

śr 08:00–14:00

czw wizy­ty domowe

pt 08:00–14:00

dr Bar­ba­ra Binek

pon 13:00–18:00 lub wizy­ty domowe

wt 13:00–18:00

śr 08:00–14:00

czw 08:00–14:00

pt zmien­nie

dr Mar­le­na Harasimczuk

pon 08:00–14:00

wt 08:00–14:00

śr 08:00–14:00

czw 13:00–18:00 lub wizy­ty domowe

pt zmien­nie

Jeśli chcesz zapi­sać się do naszej Porad­ni POZ wystar­czy wypeł­nić dekla­ra­cję wybo­ru leka­rza POZ i zło­żyć na  miej­scu w Reje­stra­cji. Druk dekla­ra­cji możesz pobrać tutaj

Załącz­nik Dekla­ra­cja wybo­ru świad­cze­nio­daw­cy udzie­la­ją­ce­go świad­czeń z zakre­su podst. opie­ki zdr.

Ulot­ka rekla­mo­wa POZ do pobrania

REKLAMA POZ

GALERIA