W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej można wykonać badania na przeciwciała anty-SARS-CoV‑2

A A+ A++

powrót 08/12/2020

Sza­now­ni Państwo,

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w Zakła­dzie Dia­gno­sty­ki Labo­ra­to­ryj­nej moż­na wyko­nać nastę­pu­ją­ce badania:

 

prze­ciw­cia­ła anty-SARS-CoV‑2 kla­sy IgG
prze­ciw­cia­ła anty-SARS-CoV‑2 kla­sy IgM

 

Bada­nia są wyko­ny­wa­ne we krwi meto­dą enzy­mo­im­mu­no­flo­ure­scen­cyj­ną (ELFA)