Przerwa w dostępie do eRejestracji

A A+ A++

powrót 27/10/2016

Infor­mu­je­my, że usłu­ga eRe­je­stra­cji nie będzie dostęp­na dzi­siaj 27.10.2016r w godzi­nach 15:00 — 17:00 z powo­du prac w ser­we­row­ni. Godzi­ny mogą ulec nie­znacz­nej zmianie.