Ranking Szpitali Zabiegowych

A A+ A++

powrót 21/01/2016

SP ZOZ MSW w Łodzi znalazł się w Złotej Setce rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych i tym samym zajął

15. miejsce w Polsce 

3. miejsce w województwie łódzkim.

Ran­king two­rzy 100 naj­lep­szych szpi­ta­li w Pol­sce, któ­re uzy­ska­ły naj­wię­cej punk­tów w ankie­cie wysy­ła­nej do szpi­ta­li przez Cen­trum Moni­to­ro­wa­nia Jako­ści w Ochro­nie Zdro­wia. Ankie­ta zawie­ra pyta­nia m.in. o infra­struk­tu­rę szpi­ta­la, budyn­ki, jakość opie­ki, cer­ty­fi­ka­ty, zda­rze­nia nie­po­żą­da­ne i sytu­ację eko­no­micz­ną szpi­ta­la. Ran­king orga­ni­zo­wa­ny jest przez „Rzecz­po­spo­li­tą”, Cen­trum Moni­to­ro­wa­nia Jako­ści w Ochro­nie Zdro­wia i fir­mę dorad­czą IDEA Trade.