Rejestracja na badania USG

A A+ A++

powrót 26/04/2017

Infor­mu­je­my, że reje­stra­cja na bada­nia USG odby­wa się oso­bi­ście w Cen­tral­nej Reje­stra­cji lub tele­fo­nicz­nie (pod nume­rem: 42–634-12–25, w godzi­nach 8–16).