Sieć szpitali od 1 października

A A+ A++

powrót 13/09/2017

W dniu 1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. wcho­dzą w życie zapi­sy Usta­wy wpro­wa­dza­ją­ce tzw. „sieć szpi­ta­li” czy­li sys­tem pod­sta­wo­we­go szpi­tal­ne­go zabez­pie­cze­nia  świad­czeń opie­ki zdrowotnej.

Kom­plek­so­wa opie­ka nad pacjen­tem, lep­sza dostęp­ność do porad­ni przy­szpi­tal­nych oraz zapew­nie­nie korzyst­niej­szych warun­ków funk­cjo­no­wa­nia szpi­ta­li – to głów­ne cele utwo­rze­nia sie­ci szpi­ta­li, czy­li sys­te­mu pod­sta­wo­we­go szpi­tal­ne­go zabez­pie­cze­nia świad­czeń opie­ki zdro­wot­nej (PSZ). W sie­ci znaj­dą się szpi­ta­le szcze­gól­nie istot­ne dla zapew­nie­nia pacjen­tom rów­ne­go dostę­pu do świad­czeń zdrowotnych.

W Łódz­kiem w sie­ci szpi­ta­li zna­la­zło się 36 pla­có­wek medycz­nych, któ­re na co dzień opie­ku­ją się pacjen­ta­mi na pod­sta­wie kon­trak­tu z ŁOW NFZ.

Pobierz pla­kat.

http://siecszpitali.mz.gov.pl/

 

Sieć szpitali