SP ZOZ MSWiA w Łodzi ma na sprzedaż następujące sprzęty stanowiące wyposażenie kuchni.

A A+ A++

powrót 20/11/2020

SP ZOZ MSWiA w Łodzi ma na sprze­daż nastę­pu­ją­ce sprzę­ty sta­no­wią­ce wypo­sa­że­nie kuchni:

Nr 4 Bemar FVE 20 L 1
Nr 5 Bemar FVE 20 L 1
Nr 10 Kocioł elektr. BKE 150 l
Nr 11 Kocioł elektr. BKE 150 l
Nr 21 Patel­nia elektryczna
Nr 34 Stół z mon­to­wa­nym zle­wem ze sta­li nierdzewnej
Nr 37 Sza­fa chłod­ni­cza S 711
Nr 39 Sza­fa chłod­ni­cza S711
Nr 40 Sza­fa niskotemp.SN 711
Nr 46 Wózek WP-001/0806
Nr 51 Zlew ZV 006/1207 (basen dwu­ko­mo­ro­wy) ze sta­li nierdzewnej
Nr 53 Zmy­war­ka kapturowa

Ist­nie­je moż­li­wość obej­rze­nia sprzę­tów po wcze­śniej­szym tele­fo­nicz­nym umó­wie­niu terminu.
Ofer­ty ceno­we pro­si­my kie­ro­wać na adres: glowna.ksiegowa@zoz-mswia-lodz.pl lub zgła­szać tele­fo­nicz­nie na nr 42 634 15 81 — dzwo­nić do 15:00.

Pobierz zdję­cia

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o kon­takt pod nr tel. 42 634 15 81 — dzwo­nić do 15:00.