SP ZOZ MSWiA w Łodzi posiada pod wynajem lokal użytkowy o przeznaczeniu handlowo-usługowym:

A A+ A++

powrót 14/06/2022

OGŁOSZENIE

z dnia 14.06.2022 r.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi posiada pod wynajem lokal użytkowy

 o przeznaczeniu handlowo-usługowym:

 

  1. Cha­rak­te­ry­sty­ka loka­lu użytkowego:
  • Poło­że­nie przy ul. Pół­noc­nej 42 w Łodzi, w cen­tral­nej czę­ści Szpi­ta­la przy kory­ta­rzu łączą­cym hol głów­ny z holem od ul. Dwer­nic­kie­go, gdzie znaj­du­ją się wszy­scy najem­cy, na pozio­mie wyso­kie­go parteru
  • Powierzch­nia użyt­ko­wa loka­lu – 97, 23 m² :
  • jed­no duże pomiesz­cze­nie z okna­mi od stro­ny ul. Dwer­nic­kie­go; pod­ło­ga z wykła­dzi­ny PCV, ścia­ny malowane
  • zaple­cze podzie­lo­ne na dwa mniej­sze pomiesz­cze­nia, z okna­mi od stro­ny ul. Dwer­nic­kie­go i okna­mi na wewnętrz­ne patio; ścia­ny malo­wa­ne, czę­ścio­wo wyło­żo­ne płyt­ka­mi, pod­ło­gi z wykła­dzi­ny PCV, pod­łą­cze­nia pod umy­wal­ki i zlew
  • W loka­lu znaj­du­ję się insta­la­cja elek­trycz­na, wod­no-kana­li­za­cyj­na i cen­tral­ne­go ogrzewania.

 

Moż­li­wość pro­wa­dze­nia w loka­lu dzia­łal­no­ści gastro­no­micz­nej w for­mie kawiarni/bufetu.

 

SP ZOZ MSWiA w Łodzi infor­mu­je, że ze wzglę­du na dobro pacjen­tów i chęć zapew­nie­nia im dostę­pu do moż­li­wie jak naj­szer­szej gamy usług, nie będą przyj­mo­wa­ne ofer­ty podob­ne do już dzia­ła­ją­cych na tere­nie Szpi­ta­la, tj. apte­ka szpi­tal­na, sklep z pro­duk­ta­mi orto­pe­dycz­ny­mi, sklep z arty­ku­ła­mi prze­my­sło­wy­mi, sklep z arty­ku­ła­mi optycz­ny­mi, salon prasowy.

 

Ofer­ty z pro­po­zy­cja­mi pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści w loka­lu nale­ży zło­żyć w kan­ce­la­rii Szpi­ta­la lub prze­słać na adres SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42, 91–425 Łódź.

W przy­pad­ku chę­ci obej­rze­nia loka­li pro­si­my o kon­takt pod nume­rem tele­fo­nu: (42) 6341 234.