SP ZOZ MSWiA w Łodzi posiada pod wynajem wolne lokale użytkowe o przeznaczeniu handlowo-usługowym

A A+ A++

powrót 11/04/2022

OGŁOSZENIE

z dnia 08.04.2022 r.

SP ZOZ MSWiA w Łodzi posia­da pod wyna­jem wol­ne loka­le użytkowe

 o prze­zna­cze­niu handlowo-usługowym:

 

 1. Cha­rak­te­ry­sty­ka loka­lu użytkowego:
 • Poło­że­nie przy ul. Pół­noc­nej 42 w Łodzi, w cen­tral­nej czę­ści Szpi­ta­la przy kory­ta­rzu łączą­cym hol głów­ny z holem od ul. Dwer­nic­kie­go gdzie znaj­du­ją się wszy­scy najem­cy, na pozio­mie wyso­kie­go parteru
 • Powierzch­nia użyt­ko­wa loka­lu – 25,47 m² ( przy czym w skład loka­lu wcho­dzi jed­no duże pomiesz­cze­nie z oknem od stro­ny ul. Dwer­nic­kie­go, jed­na łazien­ka, jed­no zaple­cze, atu­tem jest dodat­ko­wa umywalka)
 • W loka­lu znaj­du­ję się insta­la­cja elek­trycz­na, wod­no-kana­li­za­cyj­na i cen­tral­ne­go ogrzewania.
 • Na pod­ło­dze w całym loka­lu płytki

 

 1. Cha­rak­te­ry­sty­ka loka­lu użytkowego:
 • Poło­że­nie przy ul. Pół­noc­nej 42 w Łodzi, w cen­tral­nej czę­ści Szpi­ta­la przy kory­ta­rzu łączą­cym hol głów­ny z holem od ul. Dwer­nic­kie­go gdzie znaj­du­ją się wszy­scy najem­cy, na pozio­mie wyso­kie­go parteru
 • Powierzch­nia użyt­ko­wa loka­lu – 24,5 m² (wyod­ręb­nio­ne 3 pomiesz­cze­nia, wewnętrz­ne prze­szklo­ne drzwi, okna od stro­ny ul. Dwer­nic­kie­go, atu­tem jest dodat­ko­wa umywalka)
 • W loka­lu znaj­du­ję się insta­la­cja elek­trycz­na, wod­no-kana­li­za­cyj­na i cen­tral­ne­go ogrzewania.
 • Na pod­ło­dze w całym loka­lu płytki
 • Na kory­ta­rzu obok bok­su dostęp do toa­le­ty zamy­ka­nej na klucz (współ­dzie­lo­nej z inny­mi najem­ca­mi ok 3–4 boksy)

 

 1. Cha­rak­te­ry­sty­ka bok­su nr 6
 • Poło­że­nie przy ul. Pół­noc­nej 42 w Łodzi, w cen­tral­nej czę­ści Szpi­ta­la przy kory­ta­rzu łączą­cym hol głów­ny z holem od ul. Dwer­nic­kie­go gdzie znaj­du­ją się wszy­scy najem­cy, na pozio­mie wyso­kie­go parteru
 • Powierzch­nia użyt­ko­wa bok­su 8,36 m²
 • Boks prze­szklo­ny
 • Na pod­ło­dze w całym loka­lu poło­żo­ne są płytki
 • Na kory­ta­rzu obok bok­su dostęp do toa­le­ty zamy­ka­nej na klucz (współ­dzie­lo­nej z inny­mi najem­ca­mi ok 3–4 boksy)
 • Insta­la­cja elektryczna

 

 1. Cha­rak­te­ry­sty­ka bok­su nr 4 
 • Poło­że­nie przy ul. Pół­noc­nej 42 w Łodzi, w cen­tral­nej czę­ści Szpi­ta­la przy kory­ta­rzu łączą­cym hol głów­ny z holem od ul. Dwer­nic­kie­go gdzie znaj­du­ją się wszy­scy najem­cy, na pozio­mie wyso­kie­go parteru
 • Powierzch­nia użyt­ko­wa bok­su 6,65 m²
 • Boks prze­szklo­ny z dodat­ko­wym zabez­pie­cze­niem wej­ścia głów­ne­go do bok­su (żalu­zja)
 • Na pod­ło­dze w całym loka­lu poło­żo­ne są płytki
 • Na kory­ta­rzu obok bok­su dostęp do toa­le­ty zamy­ka­nej na klucz (współ­dzie­lo­nej z inny­mi najem­ca­mi ok 3–4 boksy)
 • Insta­la­cja elektryczna

 

 1. Cha­rak­te­ry­sty­ka bok­su nr 3
 • Poło­że­nie przy ul. Pół­noc­nej 42 w Łodzi, w cen­tral­nej czę­ści Szpi­ta­la przy kory­ta­rzu łączą­cym hol głów­ny z holem od ul. Dwer­nic­kie­go gdzie znaj­du­ją się wszy­scy najem­cy, na pozio­mie wyso­kie­go parteru
 • Powierzch­nia użyt­ko­wa bok­su 3,67 m²
 • Boks posia­da prze­szklo­ne drzwi
 • Na pod­ło­dze w całym loka­lu poło­żo­ne są płytki
 • Na kory­ta­rzu obok bok­su dostęp do toa­le­ty zamy­ka­nej na klucz (współ­dzie­lo­nej z inny­mi najem­ca­mi ok 3–4 boksy)
 • Insta­la­cja elektryczna

 

 

SP ZOZ MSWiA w Łodzi infor­mu­je, że ze wzglę­du na dobro pacjen­tów i chęć zapew­nie­nia im dostę­pu do moż­li­wie jak naj­szer­szej gamy usług, nie będą przyj­mo­wa­ne ofer­ty podob­ne do już dzia­ła­ją­cych na tere­nie Szpi­ta­la, tj. lokal gastro­no­micz­ny, apte­ka szpi­tal­na, sklep z pro­duk­ta­mi orto­pe­dycz­ny­mi, sklep z arty­ku­ła­mi prze­my­sło­wy­mi, sklep z arty­ku­ła­mi optycz­ny­mi, salon prasowy.

 

Ofer­ty z pro­po­zy­cja­mi pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści w w/w loka­lach nale­ży zło­żyć w kan­ce­la­rii Szpi­ta­la lub prze­słać na adres SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Pół­noc­na 42, 91–425 Łódź.

W przy­pad­ku chę­ci obej­rze­nia loka­li pro­si­my o kon­takt pod nume­rem tele­fo­nu: (42) 6341 234.