SP ZOZ MSWiA w Łodzi sprzeda mammograf

A A+ A++

powrót 01/12/2020
SP ZOZ MSWiA w Łodzi posia­da na sprze­daż: mam­mo­graf Mam­mo­mat 3000 Nova z przy­staw­ką stereotaksyjną
 Uży­wa­ne, stan tech­nicz­ny dobry, 
 Pro­du­cent Sie­mens, rok pro­duk­cji 2007
 Zasi­la­nie: 230 V, 
 Czę­sto­tli­wość: 50/60 Hz, 
 Mam­mo­graf Sie­mens Mam­mo­mat 3000 Nova to ucy­fro­wio­ny apa­rat mam­mo­gra­ficz­ny prze­zna­czo­ny do skry­nin­gu i badań diagnostycznych,
 Mam­mo­graf umoż­li­wia wyko­ny­wa­nie obra­zo­wa­nia mam­mo­gra­ficz­ne­go wyso­kiej dokład­no­ści, nie­zwy­kle pro­stą obsłu­gę i popra­wio­ny kom­fort bada­nia pacjenta, 
 Bar­dzo trwa­ła lam­pa RTG o dużej pojem­no­ści ciepl­nej oraz dwa rodza­je auto­ma­tycz­nie zmie­nia­nych fil­trów (Mo i Rh) zapew­nia­ją szyb­ką pra­cę w warun­kach skry­nin­gu bez przerw na chło­dze­nie lampy, 
 Wyso­ka wydaj­ność Lam­py RTG wypo­sa­żo­nej w ano­dę Molib­de­no­wą i Wol­fra­mo­wą z pła­skim emi­te­rem umoż­li­wia uzy­ski­wa­nie dosko­na­łej jako­ści stru­mie­nia pro­mie­ni RTG, 
 Mam­mo­graf posia­da odręb­ną kon­so­lę do zarzą­dza­nia para­me­tra­mi gene­ra­to­ra. Spe­cjal­ne sys­te­my umoż­li­wią opty­ma­li­za­cję daw­ki oraz wspo­ma­ga­ją usta­wie­nie odpo­wied­niej siły kom­pre­sji dla uzy­ska­nia naj­wyż­szej jako­ści obrazu, 
 Nie­zwy­kle przy­ja­zny dla pacjent­ki i tech­ni­ka: wygod­ne uchwy­ty, płyt­ki uci­ska­ją­ce i intu­icyj­ny sys­tem pracy, 
 Para­me­try techniczne: 
• Moc gene­ra­to­ra: 5 kW,
• Zakres wyko­ny­wa­nej eks­po­zy­cji: 0 – 752 mAs,
• Zakres wyso­kie­go napię­cia: 23 – 35 kV,
• Szyb­kość wiro­wa­nia ano­dy: 8800 obr/min,
• Ogni­ska lam­py RTG: małe 0,15 x 0,15 / duże 0,3 x 0,3,
• Mate­riał ano­dy: Molib­den, Wolfram,
• Fil­try dodat­ko­we: 30 µm Mo oraz 25 µm Rh oraz mm Be,
• Odle­głość ogni­ska lam­py – bło­na: 65 cm,
 Wymia­ry: 2120 x 640 x 1091 mm, 
 Waga: oko­ło 300 kg,
 
Cena sprze­da­ży: 20 000,00 zł.
Kon­takt:
e‑mail: aparatura.medyczna@zoz-mswia-lodz.pl