SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrudni lekarza laryngologa w Poradni Medycyny Pracy

A A+ A++

powrót 05/11/2021

Sza­now­ni Państwo,

SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrud­ni leka­rza laryn­go­lo­ga  w Porad­ni Medy­cy­ny Pra­cy. For­ma umo­wy do uzgod­nie­nia, dopusz­czal­na każ­da. Mile widzia­ny rów­nież emeryt/emerytka z taką specjalizacją.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szę o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub mailowy:

Tel. (42) 634 11 52, e‑mail: zoz.kadry@zozmswlodz.pl