SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrudni lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów do pełnienia dyżurów medyczny w Izbie Przyjęć.

A A+ A++

powrót 08/12/2021
Sza­now­ni Państwo,
 
SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrud­ni leka­rzy spe­cja­li­stów oraz leka­rzy rezy­den­tów do peł­nie­nia dyżu­rów medycz­ny w Izbie Przyjęć.
Dopusz­czal­na każ­da for­ma umo­wy — do uzgodnienia.
 
Kon­takt:
 
zoz.kadry@zozmswlodz.pl
tel. (42) 63 41 152 lub (42) 63 41 266
 
Pro­szę o zamiesz­cze­nie w CV klau­zu­lę poniż­szej treści:
Ja niżej podpisany/a wyra­żam zgod­nie z art. 7 ust. 2 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady UE 2016/679 z 27 kwiet­nia 2016 r. tzw. RODO* wyraź­ną i dobro­wol­ną zgo­dę na prze­twa­rza­nie i zbie­ra­nie moich danych oso­bo­wych przez Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi ul. Pół­noc­na 42, 91–425 w Łodzi na czas rekrutacji.
oraz zapo­zna­nie się z klauzulą:
Infor­mu­je­my, iż admi­ni­stra­to­rem Pani/Pana danych oso­bo­wych jest Samo­dziel­ny Publicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej Mini­ster­stwa Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji w Łodzi ul. Pół­noc­na 42, 91–425 w Łodzi, oraz dobro­wol­nie poda­ne przez Panią/Pana dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji na sta­no­wi­sko pra­cy u Admi­ni­stra­to­ra. Przy­słu­gu­je Pani/Panu pra­wo cof­nię­cia zgo­dy w dowol­nym momen­cie, dostę­pu do danych, ich popra­wia­nia, żąda­nia ich usu­nię­cia, pra­wo ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prze­no­sze­nia danych, wnie­sie­nia sprze­ci­wu co do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, jeże­li nie jest to sprzecz­ne z prze­pi­sa­mi szcze­gól­ny­mi a tak­że pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go, jeże­li dane są prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z wymo­ga­mi praw­ny­mi. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne do zakoń­cze­nia kon­kur­su oraz przez okres archi­wi­za­cji doku­men­ta­cji kon­kur­so­wej wyma­ga­nej prze­pi­sa­mi szcze­gól­ny­mi. Admi­ni­stra­tor nie prze­ka­zu­je Pani/Pana danych oso­bo­wych do państw trzecich.