Spot promujący szczepienia przeciw COVID-19

A A+ A++

powrót 20/04/2021

Sza­now­ni Państwo,

prze­sy­łam link do spo­tu pro­mu­ją­ce­go szcze­pie­nia prze­ciw COVID-19. Jed­no­cze­śnie pro­szę o roz­po­wszech­nie­nie spo­tu na stro­nach inter­ne­to­wych oraz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych Pań­stwa instytucji.

https://www.facebook.com/watch/?v=127264382670181