Środa z Profilaktyką wśród pacjentów

A A+ A++

powrót 28/05/2021

Sza­now­ni Państwo,

W imie­niu Łódz­kie­go Oddzia­łu Woje­wódz­kie­go Naro­do­we­go Fun­du­szu Zdro­wia prze­ka­zu­je­my Pań­stwu ulot­ki edu­ka­cyj­ne w ramach cyklicz­nej akcji Śro­da z Pro­fi­lak­ty­ką wśród pacjen­tów. Mate­ria­ły do pobra­nia poniżej:

1. Ulot­ka Pro­fi­lak­ty­ka uza­leż­nień. Tytoń i e‑papierosy.
2. Codzien­na pro­fi­lak­ty­ka otyłości.
3. Nowo­two­ry ukła­du pokarmowego.
4. Pro­fi­lak­ty­ka cho­rób ukła­du krążenia.