Stomatologia

A A+ A++

„Zdrowy i piękny uśmiech nigdy nie wychodzi z mody”

Cen­trum Sto­ma­to­lo­gii przy SP ZOZ MSWiA w Łodzi

tuul. Anstad­ta 4, 91–425 Łódź
tel. 42 634 14 40 (reje­stra­cja)

Czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku 08:00–20:00

 

MAPA DOJAZDU

Pod­sta­wo­wą kwe­stią przy lecze­niu sto­ma­to­lo­gicz­nym jest pra­wi­dło­we roz­po­zna­nie i dobrze posta­wio­na diagnoza.

Daje­my gwa­ran­cję pra­wi­dło­wej dia­gno­sty­ki sto­ma­to­lo­gicz­nej dzię­ki naszym spe­cja­li­stom z wie­lo­let­nim sta­żem i doświad­cze­niem w lecze­niu pacjen­tów sto­ma­to­lo­gicz­nych, chi­rur­gicz­nych, rzad­kich i trud­nych przy­pad­ków, w pra­cy na Szpi­tal­nych Oddzia­łach Chi­rur­gii Szczękowej.

Spra­wi­my, że Twój Uśmiech sta­nie się two­ją wizy­tów­ką. Zapew­ni­my Ci bez­pie­czeń­stwo wyko­ny­wa­nych zabie­gów, kon­sul­ta­cje leka­rzy spe­cja­li­stów róż­nych dzie­dzin sto­ma­to­lo­gicz­nych w jed­nym miej­scu. To wszyst­ko odby­wa się przy­jem­nej atmos­fe­rze zarów­no w cza­sie ocze­ki­wa­nia na wizy­tę, jak i pod­czas same­go zabiegu.

W 2014 roku nasze Cen­trum Sto­ma­to­lo­gii zosta­ło cał­ko­wi­cie wyre­mon­to­wa­ne i na nowo wypo­sa­żo­ne w nowo­cze­sny sprzęt i apa­ra­tu­rę medyczną.

 

 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

  • STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
  • CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
  • PROTETYKA
  • ENDODONCJA
  • ORTODONCJA (rów­nież dziecięca)
  • IMPLANTOLOGIA
  • PERIODONTOLOGIA
  • CHOROBY BŁONY ŚLUZOWEJ

POSIADAMY WŁASNĄ PRACOWNIĘ PROTETYCZNĄ
POSIADAMY WŁASNĄ PRACOWNIĘ RENTGENODIAGNOSTYKI

  • RTG, PANTOMOGRAF

PRACOWNIA RTG

 

Zdję­cia 2D

 

-PUNKTOWE

-PANTOMOGRAFICZNE PEŁNE LUB WYCINKOWE

-CEFALOMETRYCZNE W ROZMIARACH 18X18, 18X24, 26X24

-ZATOK

-STAWÓW SKRONIOWO – ŻUCHWOWYCH

 

Zdję­cia 3D

 

-CAŁOŚCI ŻUCHWA I SZCZĘKA W ROZMIARZE 8X9 DOROŚLI, 8X8 DZIECI

-ŻUCHWY LUB SZCZĘKI W ROZMIARZE 8X5

-PUNKTOWE W ROZMIARZE 5X5 DOROŚLI, 4X4 DZIECI

 

Zadzwoń lub przyjdź i sprawdź naszą ofertę.

Wyko­nu­je­my świad­cze­nia zarów­no na NFZ jak i pełnopłatne.

 

GALERIA