Sukces Roku w Ochronie Zdrowia

A A+ A++

powrót 13/01/2016

Gala Suk­ces Roku 2015 w Ochro­nie Zdrowia

W dniu dzi­siej­szym na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie odby­ło się uro­czy­ste wrę­cze­nie cer­ty­fi­ka­tów i uho­no­ro­wa­nie lau­re­atów. Pan Dyrek­tor Robert Sta­rzec otrzy­mał Nomi­na­cje i Wyróż­nie­nia w kategoriach:

  • Lider Roku 2015 – Inno­wa­cyj­ny Szpital
  • Mene­dżer Roku 2015 – Pla­ców­ki Publiczne

Jeste­śmy dum­ni, że po raz kolej­ny doce­nio­no nasze­go Menedżera 🙂