Szczepienia dla ludzi młodych (16 lat i więcej)

A A+ A++

powrót 25/05/2021

Sza­now­ni Państwo,

Przed­sta­wia­my spot pro­mu­ją­cy szcze­pie­nia prze­ciw Covid — 19 skie­ro­wa­ny przede wszyst­kim do osób mło­dych, któ­re rów­nież mają moż­li­wość zaszcze­pie­nia się (16 lat i więcej).

Film do pobra­nia tutaj.