Szpital MSWiA w Łodzi zatrudni:

A A+ A++

powrót 27/12/2021
  1. Pra­cow­ni­ka (tech­ni­ka lub inży­nie­ra) do apa­ra­tu­ry medycznej,
  2. Tech­ni­ka farmacji,
  3. Infor­ma­ty­ka.

Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o prze­sła­nie CV na adres zoz.kadry@zozmswlodz.pl lub kon­takt tele­fo­nicz­ny (42) 634 11 52