Szpital MSWiA zatrudni pielęgniarki

A A+ A++

powrót 08/06/2021

Sza­now­ni Państwo,

SP ZOZ MSWiA w Łodzi zatrud­ni pie­lę­gniar­ki na oddzia­łach zabie­go­wych i zachowawczych. 
Ofe­ru­je­my pra­cę w nowo­cze­snej pla­ców­ce szpi­tal­nej, moż­li­wość dal­sze­go roz­wo­ju oraz atrak­cyj­ne wynagrodzenie.
Dopusz­czal­na każ­da for­ma umo­wy (umo­wa o pra­cę, zle­ce­nia, kontrakt).

Ofer­ty pro­szę kie­ro­wać na adres e‑mail: zoz.kadry@zozmswlodz.pl

Tele­fon do kon­tak­tu: (42) 63 41 152.