Szpital SP ZOZ MSWiA w Łodzi sprzeda uszkodzony pojazd

A A+ A++

powrót 09/03/2020

Szpi­tal SP ZOZ MSWiA w Łodzi sprze­da uszko­dzo­ny pojazd: Ford Trans­it 280M 2005 r. 2.0D VIN: WF0VXXBDFV5R52 po szko­dzie cał­ko­wi­tej. Uszko­dzo­ny sil­nik i pęk­nię­ta obu­do­wa skrzy­ni bie­gów. Licz­ne ogni­ska koro­zji. Po wypad­ku bocz­ne roz­su­wa­ne drzwi nie otwie­ra­ją się. Prze­bieg 240 898 km. Cena do uzgod­nie­nia. Wię­cej infor­ma­cji pod nume­rem tele­fo­nu 506 580 663.