Szpital sprzeda Pantomograf

A A+ A++

powrót 13/04/2018

Ogło­sze­nie o sprzedaży

 

Apa­rat Pan­to­mo­gra­ficz­ny serii Cra­nex TOME fiń­skiej fir­my Sore­dex, rok pro­duk­cji 2001, 

Opis:

Den­ty­stycz­ny pan­to­mo­graf z cece­fa­lo­sta­tem z lam­pą rent­ge­now­ską o wyso­kiej czę­sto­tli­wo­ści uru­cho­mień. Poza eks­po­zy­cja­mi pano­ra­micz­ny­mi, zestaw wyko­nu­je rów­nież tomo­gra­my oraz ska­no­gra­my. Dostęp­ny jest opcjo­nal­ny cefa­lo­stat, wyko­rzy­stu­ją­cy pano­ra­micz­ne źró­dło pro­mie­nio­wa­nia rent­ge­now­skie­go. Zestaw musi być zain­sta­lo­wa­ny na sta­łe i speł­niać Kra­jo­we Prze­pi­sy Elektryczne.

Gene­ra­tor

Gło­wi­ca: OPX 105/S, OPX 105/S‑4, DE 100/15, D‑051 lub XL 90

Ogni­sko­wa: 0,5 IEC 336 dla gło­wic OPX 105/s, DE 100/15 i D‑051; 0,4 IEC 336 dla gło­wic XL90 i OPX 105/S‑4

Kąt ano­dy: 5°, mate­riał ano­dy: tungsten.

Poten­cjał robo­czy gło­wi­cy: pano­ra­ma 57 – 81 kV (+/- 1 kV); cefa­lo­gram 60 – 85 kV (+/- 1 kV); Max. (nomi­nal­ny) 85 kV, 10 mA

Prąd robo­czy gło­wi­cy: 1 mA do 10 mA (śred­nie war­to­ści, war­tość szczy­to­wa 15 mA max), ma 1- Ma @ 85 kV.

Mak­sy­mal­na moc wyj­ścio­wa: 850 W nomi­nal­na przy 85 kV, 10 mA.

Refe­ren­cyj­ny bie­żą­cy pro­dukt: 3.2 mAs AT 60 kV, 10 mA, 0.32 s

Fil­tra­cja:

Fil­tra­cja natu­ral­na mini­mum 2.5 mm Al @ 70 kv, cał­ko­wi­ta fil­tra­cja (Pan, sca­no, ceph i TMJ sca­no) mini­mum 2.7 mm Al. @ 70 kv; dodat­ko­wa fil­tra­cja ape­tu­ry tomo 3: mini­mum 3.0 mm Al. @ 47 kV (Mate­riał 0.4 mm Cd 2O2 S: Tb); dodat­ko­wa fil­tra­cja apa­ra­tu tomo 4: mini­mum 8.4 mm Al. @ 47 kV (Mate­riał 1.6 mm Cd 2 O2 S: Tb); ekwi­wa­lent tłu­mie­nia wspor­ni­ka pacjen­ta: mniej niż 0.2 mm Ak

Jakość wiąz­ki:

HVL (Pan, sca­no, ceph i TMJ sca­no) mini­mum 3.1 mm Al. @ 70 kV, HVL, aper­tu­ra tomo 3, mini­mum 2.1 mm Al @ 47 kV; HVL, ape­ra­tu­ra tomo 4, mini­mum 3.2 mm Al. @ 47 kV).

Pod­sta­wo­wa osło­na ochron­na: mini­mum 0.5 mm Pb. Lub ekwiwalent.

Tem­pe­ra­tu­ra obu­do­wy zewnętrz­nej: +/- 50°C (122°F) max

Cykl pra­cy: Pano­ra­ma: 1:15, 81 kV/10mA; Cefa­lo­me­tria: 1:15, 85 kV/10mA

Zapo­trze­bo­wa­nie na energię:

Napię­cie wej­ścio­we: 115/230 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz jed­no­ra­zo­we, insta­la­cja stała.

Prąd sie­cio­wy: dłu­go­trwa­ły: 115/230 VAC, 1A (cont.); chwi­lo­wy: 115/230 VAC, 16A/8 A, 60/50 hz

Mak­sy­mal­na opor­ność sie­ci: 1 ohm.

Mak­sy­mal­ne uzie­mie­nie sie­ci: 10 A topi­ko­wy (głów­ny bez­piecz­nik topi­ko­wy 8 A wbu­do­wa­ny) @ 230 VAC; 25 A topi­ko­wy ( głów­ny bez­piecz­nik topi­ko­wy 16 A wbu­do­wa­ny) @ 115 VAC.

Suge­ro­wa­na cena zbycia

12 000,00 zł