VI KONFERENCJA NAUKOWO — SZKOLENIOWA POWIKŁANIA W CHIRURGII NACZYNIOWEJ I ENDOWASKULARNEJ

A A+ A++

powrót 09/03/2022

Nie­zwy­kle ser­decz­nie pra­gnie­my zapro­sić leka­rzy róż­nych spe­cjal­no­ści zaj­mu­ją­cych się cho­ro­ba­mi naczy­nio­wy­mi jak rów­nież rezy­den­tów i pie­lę­gniar­ki do aktyw­ne­go udzia­łu w VI kon­fe­ren­cji „Powi­kła­nia w chi­rur­gii naczy­nio­wej i endowaskularnej”.

Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w dniach 11, 12 mar­ca 2022 w for­mie hybry­do­wej. Wykła­dow­ców i Prze­wod­ni­czą­cych sesji ser­decz­nie zapra­sza­my do wygło­sze­nia pre­zen­ta­cji lub popro­wa­dze­nia sesji do stu­dia, któ­re będzie zlo­ka­li­zo­wa­ne w hote­lu Sofi­tel Vic­to­ria w Warszawie.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu on-line.

Szcze­gó­ły znaj­dą Pań­stwo na stro­nie VI Kon­fe­ren­cja Szko­le­nio­wo-Nauko­wa Powi­kła­nia w chi­rur­gii naczy­nio­wej i endo­wa­sku­lar­nej (naczyniowka.pl)