VII Europejski Kongres Gospodarczy

A A+ A++

powrót 09/06/2015

Miło Nam pochwa­lić się udzia­łem Nasze­go Pana Dyrek­to­ra Rober­ta Star­ca w VII Euro­pej­skim Kon­gre­sie Gospo­dar­czym w roli Eksperta/Panelisty.

 

Wię­cej infor­ma­cji o kon­gre­sie znaj­dą Pań­stwo tutaj:

http://www.eecpoland.eu/wiadomosci/vii-europejski-kongres-gospodarczy-podsumowany,251644.html