WŁĄCZ SIĘ DO WALKI Z KORONAWIRUSEM

A A+ A++

powrót 27/10/2020

Wycho­dząc naprze­ciw sytu­acji epi­de­micz­nej i kie­ru­jąc się odpo­wie­dzial­no­ścią za nasze

wspól­ne bez­pie­czeń­stwo, uprzej­mie infor­mu­je­my o akcji: „Włącz się do wal­ki z koronawirusem –

zgłoś się pod nume­rem tele­fo­nu 539 145 915”.

Dzia­ła­nie, pole­ga­ją­ce na uru­cho­mie­niu linii spe­cjal­nej, adre­so­wa­ne jest do wszystkich

przed­sta­wi­cie­li per­so­ne­lu medycz­ne­go, dla któ­rych soli­dar­ność i chęć nie­sie­nia pomocy

cho­rym oraz opie­ki nad zaka­żo­ny­mi miesz­kań­ca­mi sta­no­wią dewi­zę do poko­na­nia pandemii.