Wydłużenie terminu deklaracji chęci szczepienia przeciw Covid-19

A A+ A++

powrót 21/12/2020

Uwa­ga!

Ter­min przyj­mo­wa­nia zgło­szeń per­so­ne­lu medycz­ne­go i nie­me­dycz­ne­go do szcze­pień prze­ciw COVID-19 został wydłu­żo­ny do 28 grud­nia br.

Oso­by te musza być zatrud­nio­ne w pla­ców­kach  wyty­po­wa­ne do szcze­pie­nia w eta­pie „0”  oraz muszą wyra­zić zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych osobowych.

Wszyst­kie dodat­ko­we infor­ma­cje zamiesz­czo­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej NFZ.