Wykonanie świadectw energetycznych

A A+ A++

powrót 27/07/2016

Wyko­na­nie świa­dectw ener­ge­tycz­nych dla budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej znaj­du­ją­cych się w Łodzi  przy ul. Pół­noc­nej 42:

 

  1. Budy­nek A (5‑kondygnacyjny) łącz­nie z budyn­kiem komi­sji lekar­skich – powierzch­nia użyt­ko­wa ok. 10 200 m2,
  2. Budy­nek B (6 kon­dy­gna­cyj­ny) – powierzch­nia użyt­ko­wa 3600 m2,
  3. Budy­nek Wie­lo­funk­cyj­ny (3‑kondygnacyjny) – powierzch­nia użyt­ko­wa 1281 m2,
  4. Budy­nek admi­ni­stra­cyj­ny (3‑kondygnacyjny) — powierzch­nia użyt­ko­wa 748 m2,

 

oraz 1 budy­nek zlo­ka­li­zo­wa­ny w Łodzi przy ul. Anstad­ta 4 –

 

  1. Budy­nek Cen­trum Sto­ma­to­lo­gii (3‑kondygnacyjny) o powierzch­ni użyt­ko­wej 900 m2.

 

Wszyst­kie budyn­ki są po ter­mo­mo­der­ni­za­cji, mają audy­ty ener­ge­tycz­ne i doku­men­ta­cję techniczną.

 

Ofer­ty nale­ży skła­dać w for­mie pisem­nej do Kan­ce­la­rii SP ZOZ MSWiA w Łodzi ul. Pół­noc­na 42 do dnia 16 sierp­nia 2016 roku.