XIII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

A A+ A++

powrót 02/10/2015

Pra­gnie­my się z Pań­stwem podzie­lić infor­ma­cją, że Pan Dyrek­tor dr n. med. Robert Sta­rzec, MBA miał zaszczyt wystą­pić na XIII Samo­rzą­do­wym Forum Kapi­ta­łu i Finan­sów w roli PRELEGENTA.

Pan Dyrek­tor wystą­pił jako spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie Zarzą­dza­nie w Ochro­nie Zdro­wia – wyzwa­nia dla miast i powia­tów. Forum zosta­ło prze­pro­wa­dzo­ne w for­mie debaty.

 

Wię­cej infor­ma­cji nie­ba­wem znaj­dzie­cie Pań­stwo tutaj:

http://www.samorzadoweforum.pl/prelegenci/194-starzec-robert